Инструкция за безопасна работа при извършване на строително - монтажни работи

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа при извършване на строително - монтажни работи

⚡️Инструкция за безопасна работа при извършване на строително-монтажни работи.
1. За извършване на строително-монтажни работи да се назначават лица, които са:
• навършили 18 години;
• преминали медицински преглед;
• преминали инструктажи по безопасност и здраве при работа.
2. Строително-монтажни работи да се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословни и безопасни условия на труд.
3. Работещите строително-монтажни работи се осигуряват с работно облекло и лични предпазни средства, съгласно утвърден списък на работодателя.

⚡Съгласно чл.16 и чл.19 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. При извършване на строителни и монтажни работи строителят е длъжен да осигури изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР.

⚡️Инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона да съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.
Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:
1. Правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;
2. Изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;
3. Изискванията за ЗБУТ:
• преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
• за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
• при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и инсталации;
4. Списък на средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;
5. Правилата за складиране, съхранение и употреба на използваните продукти и изделия;
6. Условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;
7. Схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и пожарна безопасност (ПБ) и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа;

⚡️Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
☎️070020744 ☎️024900361☎️0878272999
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с въжена линия

  Инструкции ЗБУТ
  9.60 лв.
  Преглед
 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Дезинсектор

  Длъжностни характеристики
  Преглед