Онлайн периодично обучение на работниците и служителите - Мат Стар ООД

✔️Провеждане на периодичния инструктаж.✅Провеждане на периодичен инструктаж.⚡️Основните изисквания относно провеждането на инструктажи.⚠️Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.✔️Провеждането на периодично обучение и инструктаж.✅Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.⚠️Организация и документация за провеждане на инструктажи.⚠️Условия и ред за провеждането на периодично обучение и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.⚡️Онлайн периодично обучение на работниците и служителите - Мат Стар ООД ☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999

Онлайн периодично обучение на работниците и служителите - Мат Стар ООД
Настоящето обучение е предназначено само за клиенти с действащи договори за трудово-медицинско обслужване с служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД!
Заявка, направена без договор със Медик Консултинг ООД няма да бъде потвърждавана и ще бъде изтривана.
За въпроси: 
моб.: 0878272999
e-mail: info@zbut.bg
Как да се запиша?
Свържете се на e-mail: info@zbut.bg като посочите номер на договора.След проверка ще получите промокод за 100% отстъпка!

Регистрирайте се на платформата.
Изберете под страница Регистрация и попълнете исканите данни. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е име и фамилия, валиден адрес за електронна поща. Моля уверете се, че данните са точни! Вие се нуждаете от само една регистрация! 

Направете заявка.
Изберете под страница Обучения. Към всеки курс има бутон Преглед и Добави в кошница, който първо изисква да въведете Вашето име и парола ако до момента не сте го направили и след това показва формуляра за кандидатстване. Можете да изпратите или да откажете заявката.Всички заявки трябва да бъдат потвърдени от Ръководител обучения.Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа със 100% отстъпка! на избраният от вас курс.Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.

Провеждане на онлайн обучението.
Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.

Добавяне на лица за провеждане на периодичен инструктаж.
Може да добавите или премахнете лица за обучение преди да направите заявката от бутона добави в кошница!

Периодичният инструктаж се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност.
Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Тематиката се определя от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. Провежда се индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа по следните въпроси:
  • Основни задължения на работещите за осигуряване и спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа.
  • Разяснения за причините, които могат да доведат до трудови злополуки. 
  • Специфични опасности и рискове, тяхното въздействие. Допускани професионални заболявания - причини и видове. Начини и средства за предпазване. 
  • Вътрешни правила за работа с наличното ел.оборудване и общи изисквания за безопасната му експлоатация.
  • Запознаване с аварийния план - аварийни пътища и изходи.
  • Знаци и сигнали за безопасност.
  • Основни правила и изисквания по хигиена на труда - работни места, работно облекло. Лични предпазни средства.
  • Противопожарните мерки, които трябва да се спазват, както и начините за работа с противопожарните уреди, местата им при използване в случай на пожар.
  • Безопасност на движение в района на работното място и извън него. Съществуващи опасности. 
Регистрирането на лицата, с които е проведен периодичен инструктаж, се извършва чрез подпис в Книгата за периодичен инструктаж. 
Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.
На отсъстващите работещи периодичният инструктаж се провежда в деня на идването им на работа.

Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Законът за здравословни и безопасни условия на труд поставя информирането, инструктирането и обучението на работниците като част от мерките за стимулиране подобренията на безопасността и здравето при работа (БЗР).
Работодателят е задължен осигурява на всеки работещ, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като се отчитат възможните опасности и резултатите от оценката на риска. 
Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Цялостната организация за провеждане на инструктажите и обученията по БЗР се определя писмено от работодателя, в зависимост от конкретната ситуация в предприятието, като се определят видовете обучения и инструктажи, лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програмите за обученията/инструктажите, както и лицата, които ще ги провеждат. Не се допускат до работа лица без необходимите знания, умения или правоспособност.Обучението и инструктажът по безопасност и здраве при работа се провеждат в работно време, като всички разходи са за сметка на работодателя.
  
Инструктажи по безопасност и здраве при работа
Лица, на които се провеждат инструктажи по безопасност и здраве при работа:
Инструктажи по БЗР се провеждат на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на: работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.

Изискването на Наредбата е длъжностните лицата, извършващи инструктажите да бъдат с подходящо образование и да притежават съответен производствен опит, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващите професионални рискове. При документирането на инструктажите е важно да се спазват утвърдените образци, съгласно чл. 11, ал. 5 от наредбата.

Видове инструктажи по безопасност и здраве при работа:

1. Начален инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа
, като целта е новоназначените работници и служители да бъдат запознати с основните правила и изисквания по БЗР в предприятието, с вида и характера на извършваната работа, със специфичните опасности и рисковете, както и с изискванията към тяхното поведение. Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се съхранява в личното досие на работещия.

2. Инструктаж на работното място се провежда преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя.
На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В тези случаи работодателят трябва да определи: работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица и формата на изпита. Изпитният протокол се съхранява в досието на работника или служителя. Съответните работниците и служители се допускат до самостоятелна работа само след успешно положен изпит. Инструктажът и обучението на работното място се провеждат на основата на действащите правила, норми и изисквания и утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа, като тематиката и продължителността им се съобразяват и с всички други изисквания, регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове. Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност.
Дава се възможност за едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и ограничен обем производствени дейности. Тази възможност, конкретизирана по работни места, производства, видове дейности, професии и др. следва да бъде регламентирана в документа, уреждащ организацията на инструктажите.

3. Периодичен инструктаж - има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.
Провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск по чл. 15, ал. 1 от наредбата , и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

4. Ежедневен инструктаж - провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително:
в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи. За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж (чл. 15).


5. Извънреден инструктаж се провежда в следните случаи:
- след всяка трудова злополука, станала на работното място, и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
- при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по БЗР;
- при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;
- по предписание на контролен орган;
- на работещи, отсъствали повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения;
- по преценка на работодателя или прекия ръководител при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите.

Обучение по безопасност и здраве при работа
Лица, на които се провежда обучение по безопасност и здраве при работа:
- длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
- длъжностни лица и специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейности за превенция на професионалните рискове (органите по БЗР в предприятията);
- лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
- членовете на комитета/групата по условия на труд;
- работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
- работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Програмите за обучение по безопасност и здраве при работа трябва да се съобразяват с:
- общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- входящото образователно равнище;
- целите на обучението;
- тематичните области на обучението;
- продължителността на обучението - общо и по теми;
- реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението;
- удостоверяване за преминал курс на обучение;
- необходимата материална база за обучение.

Периодите и продължителността на обученията по безопасност и здраве при работа съгласно наредбата, са както следва:
- за длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
- за органите по БЗР в предприятията и лицата, които са определени от да провеждат инструктажите по БЗР - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
- за членовете на комитета/групата по условия на труд - съгласно изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията ( ДВ, бр. 133 от 1998 г.);
- за работещите, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работещите, заети в дейности, създаващи опасност за тяхното или на други лица здраве и живот - съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

Лица, които могат да провеждат обучение по безопасност и здраве при работа:
- работодателите при спазване изискванията на наредбата;
- юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;
- висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение; специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.
Изискванията към лицата, провеждащи обученията са да бъдат с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър", съгласно Закона за висшето образование и да притежават професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд.
Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години.