Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания

Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания.От 15 април Агенция по заетостта приема уведомления по Закона за хората с увреждания

Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания


От 15 април 2019 г. започва приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата по чл. 38, ал.1 от ЗХУ и не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при изпълнение на тези свои задължения.

Те могат да подават уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЗ, в случай че желаят да използват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.

След подаване на уведомлението и когато работодателите са заявили желание за използване на посредничеството на бюрата по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка - спецификация за свободно работно място. Този образец може да бъде изтеглен от електронната страница на Агенцията по заетостта.

Посредничеството на дирекциите "" за наемане на работна сила се осъществява чрез:

  • предоставяне на информация за реда и начините за обявяване на свободните работни места;
  • приемане на заявки за свободни работни места;
  • обработка и разпространяване на информация за обявените свободни работни места;
  • подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя;
  • насочване на подходящи кандидати към съответното работно място;
  • изискване на обратна информация за резултата от насочването.
Информацията за обявените свободни работни места се изнася на информационните табла в дирекции "Бюро по труда" без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Същата се публикува в официалната страница на Агенцията по заетостта в интернет и съдържа:

 .doc

 .docx

 .doc

За улеснение заявката - спецификация за свободно работно място може за бъде подадена оn-line чрез електронната страница на Агенцията по заетостта. https://www.az.government.bg/bg/prl/srm/

 

 

Освен това работодателите трябва да имат предвид, че при промяна на обстоятелствата, вписани в уведомлението, в едномесечен срок от настъпване на промяната са длъжни да подадат уведомление с актуални данни в бюрото по труда, на чиято територия е седалището им.

Съгласно Правилника за прилагане на ЗХУ, през 2019 г. фирмите и организациите с неусвоени квоти по чл. 38, ал.1, които желаят да ползват трудово посредничество за заемането на свободните места за хора с трайни увреждания, следва да подадат уведомление в срок до 2 юли 2019 г. От следващата 2020 г. това ежегодно задължение те ще трябва да изпълняват в първите 3 месеца от годината.

С приема на уведомления от работодатели в изпълнение на ЗХУ се цели повишаване на възможностите за подходяща заетост на хората с увреждания чрез посредничеството на Агенцията по заетостта и изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хората с увреждания и Правилника за прилагането му.

Подробна информация и образец на уведомлението могат да бъдат намерени в рубриката „Предлагащи работа", „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ" на електронната страница на Агенцията по заетостта.


Агенцията по заетостта (АЗ) приема уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗЗХУ). Представителите на бизнеса, които не са изпълнили квотата по чл. 38, ал.1 от ЗЗХУ и не са включили в дейността си хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при изпълнение на тези свои задължения.

Те могат да подават уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на АЗ,  в случай че желаят да използват посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.

След подаването на уведомлението, в случаите когато работодателят е заявил желание за използване на посредничеството на бюрото по труда за наемане на хора с трайни увреждания, се попълва заявка – спецификация за свободно работно място.

При промяна на обстоятелствата, вписани в уведомлението, в едномесечен срок от промяната, работодателят е длъжен да подаде уведомление с актуални данни в бюрото по труда, на чиято територия е седалището му.

С дейността се цели повишаване на възможностите за подходяща заетост на хората с увреждания чрез посредничеството на Агенцията по заетостта и изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за хората с увреждания и Правилника за прилагане  на закона за хората с увреждания.

Информация за работодатели .docx

Информация за работодатели .doc

 .doc