Безплатно работно и униформено облекло - Осигуряване

Полезна информация за безплатно работно и униформено облекло - условия и ред за осигуряване на работниците и служителите

Безплатно работно и униформено облекло - Осигуряване

2020-03-20

При необходимост от качествена консултация на място за типа, вида, количестовото за работно и униформено облекло за Вашите служители, може да се обърнете към нас или обслужващата Ви служба по трудова медицина.

Условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло в съвременните икономически условия са определени с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. Те е приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.), в сила от 1 февруари 2011 г.

Наредбата е структурирана така, че посочва ясно и точно задълженията на работодателя. Както и задълженията на работниците и служителите при предоставянето на безплатно работно и униформено облекло. Тя също дава отговор на следните въпроси:


Работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа.

Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население. Както и с оглед дейността на предприятието.


Работното и униформеното облекло е краткотраен актив на предприятието. Отчита се като материали по установения ред до момента на предоставянето му на правоимащите работници и служители.

Работното и униформеното облекло се изписва на разход в издръжката на предприятието след получаването му от работниците и служителите. Като за срока на неговото износване може да се води оперативна (извънсчетоводна) отчетност.


Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място, подхождайки по следния начин:

І. Провеждане на предварителни консултации с представителите на работниците и служителите за работно и униформено облекло
Важно задължение на ръководството на работодателя във връзка с осигуряването на подходящо работно и униформено облекло е да бъдат осъществени регламентираните с чл. 6, ал. 2 от наредбата предварителни консултации:

 • с представителите на синдикалните организации;
 • с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда;
 • с комитета/групата по условия на труд.

Провеждането на консултации с представителите на работещите е основен принцип за организацията на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ.

Тези консултации следва да бъдат документирани със съответни протоколи за тяхното провеждане.

Консултациите следва да бъдат проведени по следните въпроси:

 • работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
 • работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
 • вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
 • срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
 • условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

Тези условия могат да се договорят и с колективен трудов договор КТД при спазване изискванията на наредбата.

При провеждане на консултациите следва да се има предвид, че работното и униформеното облекло трябва:

 • да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;
 • да отговарят на условията на съответното работно място;
 • да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;
 • да не създават риск за тяхното здраве и безопасност.
Възниква въпросът, колко консултации следва да се проведат на практика, след като и съгласно старата наредба (чл. 8 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., обн., ДВ, бр. 8 от 30 януари 1987 г., изм., бр. 38 от 1990 г.) имаше традиционно съгласувани с профкомитета на предприятието „списъци на работниците по длъжности и професии, които имат право на безплатно работно облекло, както и вида, модела, материята, цвета, отличителните знаци и сроковете за износването му"?

Там, където има синдикална организация, е необходимо да е налице писмен акт (протокол от предварителни консултации), че тя е съгласна ползваните списъци на работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло, да бъдат в сила и след 1 февруари 2011 г., откогато влиза в сила новата наредба.

Там, където няма синдикална организация, е необходимо задължително да бъдат проведени предварителни консултации с комитета по условия на труд КУТ или групата по условия на труд ГУТ. Такъв орган следва да има всеки работодател.

Ако трябва да бъдат стриктно спазени изискванията на новата наредба, ръководството на работодателя следва да инициира избор на представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ на общо събрание на персонала или на събрание на пълномощниците, след което да осъществи предварителните консултации във връзка с осигуряването на подходящо работно и/или униформено облекло.

Възможен е и вариантът за представители на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда да бъдат избрани представителите на работниците и служителите в комитета/групата по условия на труд и тогава провеждането на предварителните консултации ще бъде облекчено.

ІІ. Издаване на заповед на работодателя за определяне на условията и реда за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло
Едва след провеждането на предварителните консултации с представителите на работниците и служителите по петте основни въпроса, визирани в чл. 6, ал. 2 от наредбата,

Ръководителят на работодателя издава заповед, в която трябва да определи:

 • работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
 • работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло - в списък, приложение към заповедта;
 • вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
 • срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
 • условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.
 • условията, при които работниците и служителите може да задържат облеклото.
При определяне на условията за използване на работното и/или униформеното облекло и сроковете на износването му следва да се отчитат:
 • видът и характеристиките на работното и/или униформеното облекло;
 • условията на работа;
 • продължителността на работното време;
 • сертификатът на работното и/или униформеното облекло, когато такъв се изисква, и инструкциите на производителя;
 • други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване и пригодността на работното и/или униформеното облекло.
Съдържанието на заповедта и списъкът на работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло, трябва да се доведат до знанието на персонала на фирмата.
 

ІІІ. Установяване на Правила за предоставяне и ползване на безплатното работно и униформено облекло. Същите трябва да бъдат записани в Правилника за вътрешния трудов ред:

 • Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.
 • Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла.
 • Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.
 • Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.
 • Работното и/или униформеното облекло се осигурява за индивидуално използване. По изключение работното и/или униформеното облекло може да бъде ползвано от повече от едно лице. В тези случаи работодателят предприема подходящи мерки за недопускане възникването на хигиенни и здравословни проблеми за лицата, които го ползват.
 • Работодателят е длъжен да осигури необходимите условия и места за съхраняване на личното и работното и/или униформеното облекло на работниците и служителите.
 • Когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено, преди да изтече срокът на износване, работодателят го подменя с ново, което удостоверява с протокол.
 • Работодателят е длъжен да осигури резерв от работно и/или униформено облекло с оглед незабавното заменяне на загубено, унищожено или повредено работно и/или униформено облекло.
  ІV. Срок на износване на работното и униформеното облекло
  Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя.

  При отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло.

  Какви са правата, задълженията и отговорностите на работниците и служителите?

  І. Права на работниците и служителите
  Работниците и служителите имат право на подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място.

  Работникът или служителят има право да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено.

  Работникът или служителят имат право да задържи облеклото при условията, които са определени от работодателя.

  ІІ. Задължения на работниците и служителите
  Работниците и служителите имат следните задължения:

  • да носят работното и/или униформеното облекло при изпълнение на възложената работа;
  • да спазват условията за използване на работното и/или униформеното облекло, определени от работодателя;
  • да опазват работното и/или униформеното облекло като имущество на работодателя.
  Да връщат на работодателя предоставеното работно и/или униформено облекло в следните случаи:
  • при прекратяване на трудовото правоотношение;
  • при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
  • след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;
  • след изтичане срока на износване;

  Да уведомяват незабавно работодателя с оглед предприемане на необходимите мерки в следните случаи:

  • когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено, преди да изтече срокът на износване, за да може работодателят да го подмени с ново;
  • когато работното и/или униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, за да понесе той имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

   ІІІ. Отговорност на работниците и служителите
   Когато работното и/или униформеното облекло е:

   • загубено;
   • унищожено;
   • повредено
   • по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

   В КОИ СЛУЧАИ НЕ СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ НАРЕДБА?
   Съгласно чл. 2 от наредбата тя не се прилага в следните случаи:

   • при осигуряване на лични предпазни средства или специално работно облекло, предназначени за опазване на здравето и безопасността на работниците и служителите и предоставяни по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.).
   • в случаите, когато осигуряването на безплатно работно и униформено облекло е уредено със закон или с друг нормативен акт, например Закона за Министерството на вътрешните работи или Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
   Съгласно § 2 от заключителните разпоредби на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика.