Граждански или трудов договор

Граждански или трудов договор?Атакуеми ли сме, ако сключим граждански договор.Кога и в каква форма се сключва граждански договор и в какви случаи?Вижте сравнителната таблица между двата типа договори в статията

Граждански или трудов договор


Атакуеми ли сме, ако сключим граждански договор. Кога и в каква форма се сключва граждански договор и в какви случаи?

Кодекса на труда не допуска за определени дейности да се сключва граждански договор. Заобикалянето му може да коства парична санкция от Инспекцията по труда. Инспекцията по труда има право да издава постановления за обявяване на трудови правоотношения на лица, за които е установено, че работят по граждански договор, който прикрива трудово правоотношение ( чл. 405а КТ ).
  • Справка КТ - чл. 405а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.)  (1) Когато се установи, че работна сила се предоставя в нарушение на чл. 1, ал. 2, съществуването на трудовото правоотношение се обявява с постановление, издадено от контролните органи на инспекцията по труда. В тези случаи съществуването на трудовото правоотношение може да се установява с всички доказателствени средства. В постановлението се определя началната дата на възникването на трудовото правоотношение.

Информация от съдебната практика. Приема се, че съществуването на трудово правоотношение е достатъчно да е налице изпълнение на трудови задължения на работника / служителя, които се изпълняват на определено работно място и в определено работно време (точка 1 и точка 6 от таблицата по-долу).

Кои са основните разлики между трудов договор и граждански договор?

 

Граждански договор

Трудов договор

1.Какво се предоставя?

Предоставяне на стоки или услуги по конкретно възлагане, постигане на определен резултат. Кратък срок за предоставяне на резултата - например:

 

  • еднократни услуги, еднократно предоставяне на стоки, еднократно предоставяне на консултация;
  • услуга - възлагане на ушиване на дреха

 

Предоставяне на работна сила, т.е. самото полагане на труд. 

Многократно и продължаващо предоставяне на работна сила.

2.Кой осигурява средствата / материалите за изпълнение на работата?

Изпълнителят по граждански договор.

Работодателят по трудов договор.

3.Извършва ли се приемане - предаване на работата?

Да. Задължително е!

Не.

Разбира се може да имате процедури.

4. Може ли работата да се превъзлага на друг от изпълнителя?

Да, освен, ако изрично не е уговорено друго по граждански договор.

Не. 

Трудовите задължения и права са лични и непрехвърляеми.

5. Какви са отношенията между страните?

Отношенията са на равнопоставеност.

Служителят носи дисциплинарна отговорност за неспазване на вътрешните правил както и  йерархически подчинен на работодателя.

6. Работно време и място

Работно време и място не съществуват по граждански договор.

Изпълнителят притежава свободата сам да си ги определи. Единствено се определя срокът за осъществяване на дадената работа.

Трудовият договор е с точни параметри относно работно място, време, характер на работата.

 

7. Кой е собственик на изработеното по договора?

Изпълнителят е собственик до предаване на изработеното.

Винаги е работодателят.

8. Право на платен годишен отпуск?

Не.

Да. 

Съгласно КТ

9. Уреждане на трудовите отношения включително и прекратяване на договора

Урежда се от клаузите на самия граждански договор и Закона за задълженията.

Съгласно Кодекса на труда, нормативните актове, свързани с прилагането му и съдържанието на трудов договор.

 

10. Заплащане

Възложителят изплаща договореното възнаграждение при приключване на работата.

Ако изпълнителя не може да постигне заложените резултати остават за негова сметка.

Работодателят изплаща ежемесечно трудовото възнаграждение на своите работници съгласно ТД, ВПРЗ. 

Не постигането на определени резултати остава винаги за сметка на работодателя.