ДВ бр. 10 от 01.02.2019: Изменения на Наредба 2 за СМР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

ДВ бр. 10 от 01.02.2019: Изменения на Наредба 2 за СМР

Промените в наредбата са свързани с измененията на Закона за устройство на територията от 2017-а година, с които Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) беше изваден от обхвата на инвестиционния проект.

Министерство  на труда и социалната политика
Министерство  на регионалното развитие и благоустройството
Наредба за изменение и допълнение на за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г. и бр. 90 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за етапа на проектирането – когато възлага проектирането на повече от един проектант, в т.ч. когато проектантът на инвестиционния проект е различен от проектанта на плана по чл. 156б, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията;“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.
§ 2. В чл. 7 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „е част от инвестиционния проект съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.) и“ се заличават;
б) в т. 1, буква „л“ думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 след абревиатурата „СМР“ се поставя запетая и се добавя „в т.ч. дата за започване на работа на строителната площадка, продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна дата за изпълнението им, и дата за завършване на работата на строителната площадка;“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 13, т. 7 думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.
§ 6. В чл. 16, т. 1, буква „а“ думите „в инвестиционния проект и“ се заличават.
§ 7. В чл. 30, ал. 3 думите „инвестиционния проект“ се заменят с „плана по безопасност и здраве“.
§ 8. В чл. 37, ал. 3, т. 2 думите „инвестиционния проект“ се заменят с „плана по безопасност и здраве“.
§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Безопасността на работещите на строежа при извършване на СМР по пътищата се осигурява при спазване на изискванията на тази наредба и на Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн., ДВ, бр. 74 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.).“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 10. В чл. 59а думите „Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)“.
§ 11. В чл. 76, т. 1 думите „инвестиционния проект“ се заменят с „плана по безопасност и здраве“.
§ 12. В § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби думите „инвестиционното проектиране“ се заменят с „проектирането“.

Министър на труда и социалната политика:  Бисер Петков
Министър на регионалното развитие  и благоустройството: Петя Аврамова