Данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност

Данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност.Данъчни облекчения.ТЕЛК.НЕЛК.Лице с намалена работоспособност.Лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност

Данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност


Най-често срещани в счетоводната практика са облекченията за лицата с намалена работоспособност, придобили доход през годината на различно основание. Уреждат се нормативно в чл. 18 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
  • Чл. 18. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
  • (2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Това са:
  • Лица, които разполагат с валидно и влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК.
  • В експертното решение е определена намалена работоспособност минимум 50 процента.
В експертното решение на лица в нетрудоспособна възраст е възможно да срещнем термина "вид и степен на увреждане" в определен процент, който ако е 50 и над 50, това лице също отговаря на критериите за "нетрудоспособно лице" от гледна точка на ЗДДФЛ.


Данъчните облекчения за приспадане от годишната данъчна основа могат да се ползват от годината на настъпване на неработоспособността до годината на изтичане на срока на валидност на експертното решение, включително.

Месечното данъчно облекчение за наетите по трудов договор лица може да се ползва от месеца на настъпване на неработоспособността до месеца на изтичане срока на валидност на решението, включително.

Важна особеност за лицата в пенсионна възраст е, че ползват облекчението пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок

В сила от 01.01.2012 г., съгласно §10 от ПЗР на ЗДДФЛ, лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

За да докажат това обстоятелство пред работодател/платец на доход е необходимо освен експертното решение от ТЕЛК, да предоставят и разпореждането от НОИ за отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Облекчението за наети на трудов договор лица, разбира се е свързано с данъка върху месечното възнаграждение. Законът предвижда намаляване на сумата на месечната данъчна основа с 660 лв.. На практика това означава, че ако наемем лице, отговарящо на критериите за "намалена работоспособност", ще приспадаме всеки месец тази сума от данъчната основа (брутния облагаем доход минус личните осигурителни вноски) и лицето ще дължи данък само върху остатъкът от сумата над 660 лв.

Пример 1: Брутно възнаграждение - 460 лв., лични осигуровки за 2017 г. - 61.36 лв., данъчна основа за облагане с ДОД - 398.64 лв. За лице с намалена работоспособност данъчна основа е 0 лв., съответно лицето не дължи данък.

Пример 2: Брутно възнаграждение - 1000 лв., лични осигуровки за 2017 г. - 133.40 лв., данъчна основа за облагане с ДОД - 866.60 лв. За лице с намалена работоспособност данъчна основа е 866.60 лв. минус 660 лв., тоест 206.60 лв. и данъкът, който дължи лицето е 20.66 лв., вместо 86.66 лв. при неприлагане на облекчението.

Работодателят по основното трудово правоотношение, извършва и преизчисляване на облекчението на годишна база. Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се намалява с годишния размер на данъчното облекчение - 7920 лв., без оглед броя на месеците през годината, за които е валидно решението на ТЕЛК/НЕЛК. В случай, че възникне разлика на годишна база, тя се коригира при годишното изравняване на данъка от работодателя и се включва в служебната бележка по чл. 45 от закона. Ако работодателят не извърши годишно преизчисляване на данъка и в срок до 31 януари на следващата година, и не удържи/възстанови възникналата разлика, подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от лицето е задължително. Декларацията се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

При изплащане на доходи, различни от трудови съгласно ЗДДФЛ, лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък, след като облагаемият му доход от всички източници, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходът, с приспаднати разходи за дейността), намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.

При лицата наети на граждански договор, законът задължава данъка да бъде удържан от платеца на дохода. По тази причина, за да има основание платецът да признае облекчението, лицето наето на граждански договор е необходимо да представи:

  • копие от решението на ТЕЛК, с което влиза в сила нетрупоспособността;
  • декларация, в какъв размер е облагаемият доход от всички източници от началото на годината - за тази цел в сметката за изплатени суми е предвидено специално поле, в което лицето трябва да попълни дохода.

Пример: Начислен облагаем доход от всички източници до момента - 7900 лв, лични осигурителни вноски - 300 лв., доход обложен с ДОД - 7600 лв. (лицето попълва тази сума в сметката за изплатени суми). При тези параметри можем да намалим данъчната основа за авансовото облагане текущо с още 320 лв. (разликата между 7920-7600 лв.). Тоест ако в следващ момент му е начислена сума по граждански договор - 3000 лв., приспаднати разходи за дейността 25% - 750 лв., облагаемия доход по тази сметка - 2250 лв. ще редуцираме само с още 320 лв. (2250-320=1930 лв.)

При изплащане на наем от предприятие на физическо лице с намалена работоспособност процедурата при определяне на данъчната основа е аналогична, тъй като данъкът отново се удържа и внася от платеца на дохода (предприятието). Разликата е единствено при размера на разходите за дейността, които при наем са 10%.

При останалите видове доходи облекчението се ползва от физическото лице чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като при определяне на данъчната основа за придобитите доходи от друга стопанска дейност по чл. 29, първоначално се приспадат разходите за дейността в определения от закона размер, а след това и осигурителните вноски за сметка на лицето.

Особенност съществува при определяне на облекчението при доходи от дейност като едноличен търговец. В случай, че лицето с намалена работоспособност няма доходи от други източници, този доход се намалява с пълната сума от 7920 лева. Когато, обаче, са налице и други от видове доходи по ЗДДФЛ, приоритетно се намалява тяхната данъчна основа и само при наличие на остатък, той се приспада от дохода като ЕТ.

Други данъчни облекчения, от които могат да се възползват лицата с трайно намалена работоспособност са предвидени в Закона за местните данъци и такси: при извършване на патентна дейност, придобиване на МПС и плащане на данък сгради.

При условие, че лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като едноличен търговец, има право да ползва 50 процента намаление от патентния данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично, без да наема работници.

Освободени от данък върху превозните средства са леките автомобили с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с намалена работоспособност.

Лицата с намалена работоспособност могат да се възползват от намаление на данък сгради в размер на 75 процента, като това намаление се отнася само за имот, който се използва като основно жилище. Последното трябва да е декларирано при подаване на данъчната декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

източник: accountingnews.bg