Дисциплинарни наказания

Дисциплинарни наказания.Заповед за дисциплинарно наказание.Налагане на дисциплинарни наказания.Дисциплинарно уволнение процедура.Забележка.Уволнение

Дисциплинарни наказания

Предварителни условия
Процедурата се прилага в случаите, когато работникът или служителят виновно осъществи действие или бездействие, представляващи нарушение на трудовата дисциплина, регламентирани като такива в Кодекса на труда или други нормативни актове, в Правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или в индивидуалния трудов договор.

Действие на страните в хронологичен ред
 1. Непосредственият ръководител установява извършването на дисциплинарното нарушение от работника или служителя, както и времето и обстоятелствата, при които то е извършено, и подготвя Докладна записка до работодателя, съдържаща данни за:
 • трите имена на извършителя, длъжността, която заема, организационното / структурно/ звено или поделение, в което работи;
 • точното и пълно описание на извършеното дисциплинарно нарушение / правилно е да се посочи и правното основание на нарушението -примерно чл.187,т.1 КТ и др. подобни/;
 • момента / времето/ на извършване на дисциплинарното нарушение;
 • обстоятелствата, при които е извършено нарушението;
 • доказателства, потвърждаващи фактите в Докладната записка / ако има такива/
 1. Работодателят или упълномощеното от него лице се запознава с Докладната записка. Преди да реши да наложи съответното дисциплинарно наказание, той е длъжен да се увери в истинността на факторите, изложени в Докладната записка на непосредствения ръководител.За целта и по силата на чл.193, ал.1 КТ работодателят:
 • с Писмо-искане поканва работника или служителя да даде в определен срок писмени или устни обяснения пред него или пред съответното длъжностно лице за установеното дисциплинарно нарушение, както и да представи доказателства в подкрепа на твърденията си.
Писмото-искане се връчва лично на работника или служителя срещу подпис и дата. При отказ от страна на работника или служителя да получи срещу подпис Писмото-искане на работодателя, отказът му се удостоверява от длъжностното лице чрез подписите на поне двама свидетели;
 • събира се по своя инициатива и оценява посочените доказателства във връзка с конкретното дисциплинарно нарушение.
 1. Работникът или служителят в определения му от работодателя срок представя исканите обяснения.Той е в правото си и да откаже да представи исканите му обяснения. Отказът може да бъде изричан или мълчалив.Но във всички случаи непредставянето на обяснения не е в интерес на работника или служителя.
 2. След като обсъди представените от лицето обяснения, заедно със събраните по случая доказателства, работодателят взема решението да наложи или да не наложи дисциплинарно наказание.За едно дисциплинарно нарушение може да се наложи само едно от изчерпателно посочените в чл.188, т.1-3 три вида дисциплинарни наказания/ забележка, предупреждение за уволнение, уволнение /. Той определя вида на конкретното наказание, задължително съобразявайки се с критериите по чл.189 КТ и след като по категоричен и безспорен начин се е убедил, че работникът или служителят виновно е извършил конкретното дисциплинарно нарушение.
 3. Работодателят налага с Писмена , издадена на основание чл.195, ал.1 КТ.Заповедта за дисциплинарното наказание съдържа задължително следните реквизити:
 • трите имена на лицето, извършило ,по документ за самоличност;
 • / конкретното виновно, пълно, частично или ненавременно изпълнение на възложените задължения, произтичащи от трудовото му правоотношение/;
 • описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението;
 • посочване точния вид на определеното дисциплинарно наказание / забележка или предупреждение за уволнение или дисциплинарно уволнение/;
 • кога точно е извършено нарушението/конкретна дата/ти/ или в по- продължителен период/;
 • конкретното правно основание, на което се налага дисциплинарното наказание;
 • дата на издаването на заповедта и подпис на работодателя или на упълномощеното от него лице.
 1. Работодателят или упълномощеното от него лице връчва . При невъзможност Заповедта да се предаде лично на работника или служителя срещу подпис и дата работодателят я изпраща по пощата незабавно с писмо с обратна разписка.
 2. Моментът на налагане на дисциплинарното наказание е денят на връчване на заповедта лично на работника или служителя или денят на нейното получаване, когато тя е изпратена по пощата с писмо с обратна разписка.
Срокове
 1. Дисциплинарните наказания се налагат в следните преклузивни срокове:
 • не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението от страна на работодателя;
 • не по-късно от 1 година от извършване на съответната дисциплинарна простъпка от работника или служителя /краткият двумесечен срок се вмества в дългия едногодишен срок /.
 1. В случаите, когато дисциплинарното нарушение по своята същност е престъпление или административно нарушение, свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно постановление, сроковете за налагане на дисциплинарното наказание започват да текат от деня на влизане в сила на присъдата или на наказателното постановление.
 2. Сроковете за налагане на дисциплинарно наказание не текат, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск / в случая неговият вид е без значение/, както и по време на участието му в ефективна стачка.
Допълнения
 1. Когато работодателят не е спазил задължителната процедурна стъпка да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения, при евентуалното обжалване на наложеното дисциплинарно наказание пред съда, същият го отменя само поради това процедурно нарушение, без да разглежда спора по същество. Константната практика на Върховния касационен съд е, че заповедта за дисциплинарно наказание задължително се отменя, когато тя не е мотивирана, т.е. когато тя не съдържа точно и пълно всички онези реквизити, които задължително се изискват от нормата на чл.195,ал.1 КТ.
 2. Моментът на връчването или получаването по пощата на Заповедта за дисциплинарно наказание е много важен, защото:
 • към този момент се преценява дали не са изтекли сроковете за налагането му по чл.194, ал.1 КТ;
 • от момента на връчването или на получаването на заповедта започват да текат и да се изчисляват и давностните срокове по чл.358 КТ при обжалване на дисциплинарното наказание пред съда;
 • от този момент се изчисляват и сроковете на заличаване на дисциплинарното наказание по чл.197 КТ.
Отказ и обжалване
 1. Ако работникът или служителят откаже да приеме Писмото-искане или Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на работодателя, те му се връчват в присъствието и срещу подписа на най-малко двама свидетели.
 2. По съдебен ред работникът или служителят може да обжалва наложеното му дисциплинарно наказание, атакувайки го по същество или дори само на процесуално основание. Исковете за отмяна на Заповедта заналагане на дисциплинарно наказание / Заповедта за дисциплинарно уволнение / се предявяват в съда в следните срокове:
Правни последици
 1. При дисциплинарно наказание "уволнение",дисциплинарно уволненият работник или служител дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.
 2. Действителните вреди в случая се изчисляват върху брутното възнаграждение на работника или служителя за времето, през което работодателят е останал без работник или служител за същата работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение.

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният /та/ .............................................
/ трите имена на лицето /

в качеството си на ...............................................
/ директор, управител, председател и др. /

на ...............................................................
/ посочва се името на предприятието /


УПЪЛНОМОЩАВАМ
.............................................., ЕГН...........................
/ трите имена на упълномощеното лице /

на длъжност.................................... в ............................
/ отдел, цех, служба и др. /

да наказва дисциплинарно .....................................................
/ посочват се категориите работници и служители /

със следните дисциплинарни наказания:........................................
/ конкретизират се видовете дисциплинарни наказания по чл.188, т.1-3 КТ /

за времето от .......................... до............................ г.

........................

/ дата /

Упълномощен:......................... Упълномощител:....................

/ подпис / / подпис /


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от непосредствения ръководител до работодателя за извършено дисциплинарно нарушение от работника или служителя
До .....................................................................
/ директор, управител, председател и др. /

на .....................................................................
/ предприятие, учреждение, организация и др. /

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от ........................................................................
/ трите имена и длъжността на непосредствения ръководител, сочи се и структурното звено, което ръководи /

ОТНОСНО: Извършено дисциплинарно нарушение от...................................
/ трите имена, длъжността, ЕГН на работника/ служителя, звеното, в което работи /

Уважаеми /а/ господин /жо/......................................................

С настоящата записка Ви уведомявам, че .............................
/ посочва се извършителят на нарушението /

извърши следното нарушение на трудовата дисциплина:.............................
/ подробно се описва конкретната дисциплинарна постъпка /

на ............................................................................
/ посочва се точното време на извършване на нарушението /

при следните обстоятелства:.............................................

За виновното извършване на дисциплинарното нарушение предлагам да се потърси съответната дисциплинарна отговорност.

В подкрепа на твърденията си прилагам следните доказателства:...................

 

Подпис:.......................
/ дата /

ПИСМО-ИСКАНЕ
от работодателя до работника или служителя за даване на обяснения

..............................................................................
/ наименование на предприятието, дружеството, учреждението и др. /

До ...............................................................
/ трите имена на лицето /

ЕГН ................... длъжност ........................

в ...................................................................
/отдел, цех, служба, поделение и др./


На основание чл.193, ал.1 КТ и във връзка с извършеното от Вас дисциплинарно нарушение на ...............
/сочи се точното време на извършване/

изразяващо се в..................................................................
/описва се конкретното нарушение/

представете в срок до ...........................................................
/конкретизира се един разумен срок/

писмените си обяснения по повод извършената дисциплинарна постъпка, като посочите и доказателствата за твърдените от Вас факти.
Недаването на обяснения в посочения срок ще бъде считано за отказ да дадете такива от Ваша страна.

...........................
/дата на връчване/


Работник/служител....................... Работодател:.....................
/подпис/ /длъжност,подпис,печат/


Свидетели по отказа за получаване на писмото:

1........................................................
/подпис/

2......................................................
/подпис/

ЗАПОВЕД
на работодателя за дисциплинарно наказание
..........................................................................
/наименование на предприятието,дружеството, организацията и др./

ЗАПОВЕД
№..................../......................г.
На основание чл.195, ал.1 и във връзка с чл.188, т...........КТ
/сочи се правното основание на дисциплинарното наказание/

и във връзка с чл.187, т.....................КТ
/сочи се конкретното правно основание на нарушението/

и дадени писмени обяснения на лицето по чл.193, ал.1 КТ

НАКАЗВАМ:
......................................,ЕГН............................
/посочват се трите имена на лицето/

на длъжност............................... в .........................
/цех, отдел, служба и др./

с ....................................................................
/сочи се видът на наказанието-примерно "забележка" или "предупреждение за уволнение"/

затова,че на .........................................................
/сочи се кога е извършено нарушението/

е извършил/а/ следното:...............................................
/сочи се много подробно самото нарушение, обстоятелствата, при което е извършено, както и от кого и как е установено/

Препис от настоящата заповед да се връчи на лицето срещу подпис и дата и на съответните длъжностни лица- за сведение и изпълнение.

 

Работник/служител:........................ Работодател:..................................
/подпис/ /длъжност, подпис, печат /


Свидетели по отказа за получаване на заповедта:

1........................................................
/подпис/

2......................................................
/подпис/

...............
/дата /

ЗАПОВЕД
на работодателя за дисциплинарно уволнение на работника или служителя
.....................................................................
/наименование на предприятието, дружеството, организацията и др./

ЗАПОВЕД
№........................./.........................г.
На основание чл.330, ал.2, т.6 КТ, във връзка с чл.190, ал.1 и чл.188, т.3 КТ и след дадени писмени /изслушани/обяснения на лицето по чл.193, ал.1 КТ

УВОЛНЯВАМ
дисциплинарно.........................................................
/посочват се трите имена на лицето/

ЕГН................................., на длъжност.....................
в ....................................................................
/поделение, цех, отдел, служба и др.под./

затова, че на ........................................................
/посочва се кога точно е извършено дисциплинарното нарушение/

е извършил следното...................................................
/описва се самото нарушение-много подробно, а не само правното му основание, обстоятелствата, при които е извършено, и от кого и как е установено/

Препис от настоящата заповед да се връчи на лицето и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

...................................
/дата на връчване/


Работник/служител:........................ Работодател:..................................
/подпис/ /длъжност, подпис, печат /


Свидетели по отказа:

1......................................................

2.......................................................
/подписите им /