Длъжностна характеристика Координатор дейности контрол на сделки

Длъжностна характеристика Координатор дейности контрол на сделки.Координатор дейности контрол на сделки.4419-3010.4419 3010 Координатор дейности контрол на сделки

Длъжностна характеристика Координатор дейности контрол на сделки

2019-01-16
Структурно звено, в което длъжността се намира

Организационни връзки и взаимоотношения
Длъжността е непосредствено подчинена на: Изпълнителен директор, Ръководител отдел Контрол на сделки
На длъжността непосредствено са подчинени: няма

Функционални връзки:
Вътрешни: организационни връзки и взаимоотношения с всички служители в дружеството и различни отдели от фирмите в групата на ....................
Външни: Длъжността е свързана с непрекъснат контакт и взаимодействие с .......... Трейдинг и други дъщерни дружества на ..........., както и с различни външни контрагенти във връзка с изпълняване на служебните задължения.

Получаване и отчитане на задачите
Устно и писмено от/на прекия ръководител
Заместване:
Може да замества: Координатор дейности контрол на сделки
Може да бъде заместван от: Координатор дейности контрол на сделки

 

Описание на длъжността: /цели, кратко описание на длъжността/
Отговаря за: навременно потвърждаване на текущите трансакции и извършването на различни по вид и естество дейности ,свързани с обработка на данни

 

 

Основни характеристики/компоненти, елементи/ описващи длъжността
1.Във връзка с дейност „Контрол на сделки":
участва в ежедневния процес на работа на екипа и подпомага разрешаването на възникнали проблемни ситуации;
сравнява електронни документи, с цел да се запази ниска степента на оперативен риск чрез обработване в деня на получаване;
сравнява документи, получени по факс, с цел да се обменят документите касаещи сделката с насрещната страна и да се осигури изпълнение на процеса на напомняне до 72 часа;
активно взаимодейства с отдел ................................. с цел своевременно разрешаване на възникнали проблеми в съответствие с действащите процедури;
комуникира с външни контрагенти, свързани с процеса на потвърждение на сделки
2.Месечна обработка на суап (swap) финансови сделки:
-контролира сделките между .................... и контрагенти, като проверява позициите спрямо брокерите и контрагентите
-комуникира по електронна поща с външни и вътрешни контрагенти във връзка с предстоящи финансови операции, потвърждаването им в ЕНДУР с цел последващ трансфер към SAP;
-прехвърля италиански суап финансови сделки от ................. в ЕНДУР и прави последваща проверка за техния брой и коректност.
-одобрява крайните суми за плащане към/от контрагентите за финансовите суапове, както и прави вътрешен сетълмент за дъщерните дружества от ................. групата
3.Котрол на сделки за ..................
-разменя/генерира потвърждения за сделки между .............................., потвърждава ги в системата и прави последващо запаметяване на ръчно подписаните потвърждения на сървъра с цел архивиране.
4.Сравняване на борсови сделки за газ:
-сравнява детайлите по сделките в ЕНДУР с информацията на борсата и ги потвърждава като се добави съответния номер на всяка сделка от сайта на борсата.
-контролира общия брой на сделките в ЕНДУР да съответства с борсата
-контролира ръчно въведените сделки от служителите в отдел Газ
5.Контролира, подписва и архивира потвърждения за сделки от името на ....................
6.Проверка за налични финансови сделки с фючърси:
-изпраща информация до съответния посредник относно позиции, които трябва да се въведат по съответните ни търговски и хеджинг сметки;
-добавя уникалния код за идентифициране в сделките в ЕНДУР, предоставен от посредника.
7.Процес по напомняне за неодобрени потвърждения на сделки:
-обменя документи, касаещи сделки с външни контрагенти и осигурява изпълнение на процеса и своевременна комуникация при наличие на непотвърдени сделки.
8.Сертификати за въглеродни емисии и за зелена енергия:
-ежедневно проверява съответните регистри и ЕНДУР за евентуални доставки на сертификати или получаването на такива;
-добавя нови сметки в ЕНДУР и регистрите след получаване на съответната информация от търговците;
-извършване на доставки на съответните количества сертификати в срок и тяхното потвърждаване в ЕНДУР;
-във връзка с годишни номинации води електронна кореспонденция с външни контрагенти с цел договаряне на дата за доставка на всички сертификати за месец декември;
-въвежда сделки за белгийски зелени сертификати в ЕНДУР на база информация от ................ с необходимите параметри и последващото им коригиране при необходимост от промяна на някои от параметрите. Проверява за наличие на неточности във въведените сделки и извършване на съответната корекция;
-проверява за коректността на фактурите получени от клиенти и брокери;
-изготвя месечни справки за доставените/получените количества сертификати за счетоводния отдел в ........................
9.Изпълнява всички други дейности, различни по естество, които са прехвърлени официално на ...................в отдел Контрол на сделки.
10.Полага уилия за оптимизацията на работния процес и подобряването на работата на целия екип като дава предложения за промяна в процесиите и системите за извършване на задълженията и документира полезна информация, която да е лесно достъпна за всички в екипа.
11.Спазва трудовата дисциплина и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
12.Изпълнява всички допълнително възложени от ръководството задачи, възникнали в процеса на работа и касаещи дейността на организацията, които отговарят на образованието и квалификацията му;
13.Спазва вътрешно-фирмените актове, както и професионалната тайна;
14.При индивидуални външни контакти съблюдава основните насоки и принципи в политиката на дружеството и принципите на търговска тайна и опазване доброто име на дружеството.
15.Следи всички външни и вътрешни нормативни документи, свързани с осъществяване на преките задължения. Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му;
16.Следи за избягването на конфликти на интереси при извършването на поставените задачи.

 

 

Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
Всеки работник/служител е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
Отговорности:
Отговаря за своевременното и прецизно изпълнение на всички поставени му задачи.
Отговаря за вреди, причинени на работодателя от допуснати нерегламентирани действия по делегираните прояви и сключените по тях договори.
Отговорност за своевременно и прецизно изготвяне на документите на отдела/Дружеството.
Отговорност за опазване на служебната тайна.
Отговорност за верността и навременното предоставяне на информацията, давана на административни органи, контролни органи и др.

 

 

Условия на труд и производствена среда
1.Специфични условия на труд - длъжността изисква работа на смени, съгласно Правилника за вътрешния трудов ред.
2.Режим на труд и почивка - съгласно Правилника за вътрешния трудов ред
3.Работно и униформено облекло - длъжността не изисква работно униформено облекло при реализация на проявите

 

 

Права:
1.Да прави предложения за подобряване на дейността в дружеството.
2.Да работи при здравословни и безопасни условия на труд.
3.Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.
4.Да е осигурен за всички социални рискове, съгласно условията и реда, установени в действащото законодателство.
5.Да изисква от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.
6.Да участва във всички форми за повишаване на професионалната квалификация: обучения, семинари, кръгли маси и конференции.
7.Назначеното лице да е обезпечено със съответно работно място, оборудвано с компютър и условия, отговарящи на изискванията на Кодекса на труда и актовете по прилагането му.
8.Да получава своевременно цялата необходима за изпълнение на задълженията му информация, за което му се осигурява достъп в деловодството, архива и регистрите.
9.Да предлага на Изпълнителния директор на дружеството сформирането на конкретни екипи за решаването на определен казус или задача.
Всички права, предвидени от Кодекса на труда, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор

 

 

Изисквания за заемане на длъжността
Образование/образователна степен: минимално - образователно и квалификационно ниво 6 - шеста степен на професионална квалификация и минимално равнище висше образование, бакалавър
Специалност: икономическа
Професионален опит: не се изисква
Ползване/владеене на чужди езици: отлично владеене на английски език - писмено и говоримо, владеене на немски език е премство.
Компютърна грамотност: MS OFFICE, Internet Explorer и други програми
Личностни качества: умение за работа в екип, както и поемане на отговорност при самостоятелна работа; лоялност; организираност; инициативност; прецизност; настойчивост; съобразителност; добра комуникативност; добри маниери и висока професионална етика.

 

 

Други 
Пълен работен ден, постоянна работа, безсрочен трудов договор със срок на изпитване до 6 месеца.
Полага се почивка и платен годишен отпуск в съответствие с КТ и Правилника за вътрешния ред.
Длъжностната характеристика се актуализира от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни, структурни, технологични и други промени.
Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристика се възлага на Специалист ТРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

 

Изработил длъжностната характеристика: ................................
                                                                       /име, длъжност/
Подпис:................................................


Настоящата длъжностна характеристика, влиза в сила от .......................г.

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.

.................................................................................................................................
                                                     (трите имена)

.................................................. ..................................................
                   ( дата)                                      подпис