Длъжностна характеристика Специалист, поддръжка приложения

Длъжностна характеристика Специалист, поддръжка приложения.3512-3011.Специалист, поддръжка приложения. 3512-3011 Специалист, поддръжка приложения.Характеристика Специалист, поддръжка приложения

Длъжностна характеристика Специалист, поддръжка приложения

Структурно звено, в което длъжността се намира
Отдел Информационно обслужване 

Организационни връзки и взаимоотношения
Длъжността е непосредствено подчинена на:
На длъжността непосредствено са подчинени:
Функционални връзки:

Вътрешни: с всички служители и отдели в дружеството и с различни отдели от фирмите в групата на .............., свързани пряко с дейността на отдел Информационно обслужване
Външни: Длъжността е свързана с непрекъснат контакт и взаимодействие с фирми и лица, както и с други институции и контрагенти във връзка с изпълняване на служебните задължения.
Заместване:
Може да замества:
Може да бъде заместван от:

Подпомага поддържането на софтуерните системи ENDUR, , и и обслужващата ги
Основни характеристики/компоненти, елементи/ описващи длъжността
1.Осъществява контрол над операциите, поддръжката и стабилността на , свързани с работата на отделите в
2. Изискването включва , но не се ограничава само до нея.
3.Подпомага разрешаването на възникнали проблемни ситуации в ежедневния процес на работа.
4.Служи като основна точка на контакт за бизнеса при всички проблеми, свързани с ETRM системите.
5.Участва в процеса по внедряване на нови софтуерни приложения, както и подобрения по вече съществуващите приложения, с фокус върху времето за обработване на заявки и най-вече върху дейността по продажбите
6.Подпомага изготвянето на процеси и правила, свързани с дейността на отдел Информационно обслужване, включително при извънредни ситуации;
7.Анализира работните и технологични процеси, дава предложения за тяхното оптимизиране и ги имплементира.
8.Подпомага изготвянето на доклади за дейността на отдел Информационно обслужване.
9.Подпомага изготвянето на бизнес анализ и консултира краткосрочни и дългосрочни технически проекти.
10.Тества, валидира и инсталира нови апликации и подобрения на използваните в момента такива.
11.Активно участва в комуникацията между бизнеса и софтуерните доставчици.
12.Спазва трудовата дисциплина и правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
13.Изпълнява всички допълнително възложени от ръководството задачи, възникнали в процеса на работа и касаещи дейността на организацията, които отговарят на образованието и квалификацията му.
14.Спазва вътрешно-фирмените актове, както и професионалната тайна;
15.При индивидуални външни контакти съблюдава основните насоки и принципи в политиката на дружеството и принципите на търговска тайна и опазване доброто име на дружеството.
16.Следи всички външни и вътрешни нормативни документи, свързани с осъществяване на преките задължения. Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му;
17.Следи за избягването на конфликти на интереси при извършването на поставените задачи.

Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на труд:
Всеки работник/служител е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.

Отговорности:
Отговаря за своевременното и прецизно изпълнение на всички поставени му задачи.
Отговаря за вреди, причинени на работодателя от допуснати нерегламентирани действия.
Отговорност за своевременно и прецизно изготвяне на документите на отдела/Дружеството.
Отговорност за опазване на служебната тайна.
Отговорност за верността и навременното предоставяне на информацията, давана на административни органи, контролни органи и др.

Условия на труд и производствена среда
1.Специфични условия на труд - работа по график при необходимост;
2.Режим на труд и почивка - съгласно Правилника за вътрешния трудов ред
3.Работно и униформено облекло - длъжността не изисква работно униформено облекло.

Права:
1.Да прави предложения за подобряване на дейността в дружеството.
2.Да работи при здравословни и безопасни условия на труд.
3.Да поддържа и повишава професионалната си квалификация.
4.Да е осигурен за всички социални рискове, съгласно условията и реда, установени в действащото законодателство.
5.Да изисква от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.
6.Да участва във всички форми за повишаване на професионалната квалификация: обучения, семинари, кръгли маси и конференции.
7.Назначеното лице да е обезпечено със съответно работно място, оборудвано с компютър и условия, отговарящи на изискванията на Кодекса на труда и актовете по прилагането му.
8.Да получава своевременно цялата необходима за изпълнение на задълженията му информация, за което му се осигурява достъп в деловодството, архива и регистрите.
9.Да предлага на Изпълнителния директор на дружеството сформирането на конкретни екипи за решаването на определен казус или задача.
Всички права, предвидени от Кодекса на труда, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор


Изисквания за заемане на длъжността
Образование/образователна степен:
минимално - образователно и квалификационно ниво 6 - шеста степен на професионална квалификация и минимално равнище висше образование, бакалавър
Специалност: Икономическа специалност или информационни технологии
Професионален опит: минимум две години професионален опит на същата или подобна позиция.
Ползване/владеене на чужди езици: отлично владеене на английски език - писмено и говоримо
Компютърна грамотност:

Личностни качества:
Способност да работи ефективно и конструктивно в екип, както и да поема отговорност при самостоятелна работа; лоялност; организираност; инициативност; прецизност; настойчивост; съобразителност; добра комуникативност, умения за документиране, аналитични умения.

Други специфични изисквания: 
способност да планира и организира собствената си работа; способност за работа в динамична и натоварена среда; да анализира информация, да синтезира и представя резултатите; способност да прилага идеите на практика, да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури.
-Опит в поддръжката и конфигурацията на приложения
-Опит в сферата на ETRM/FTRM/CTRM системите
-Опит с мащабни бизнес приложения от типа на ENDUR, SAP и други сходни
-Добро разбиране и опит в енергийната търговия.
-Да познава нормативната уредба в областта на енергетиката
-Да познава правилата за работа с различни Системни оператори

Други:
Пълен работен ден, постоянна работа, безсрочен трудов договор със срок на изпитване до 6 месеца.
Полага се почивка и платен годишен отпуск в съответствие с КТ и Правилника за вътрешния ред.
Длъжностната характеристика се актуализира от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни, структурни, технологични и други промени.

Контролът по внедряването и актуализацията на длъжностната характеристика се възлага на Специалист ТРЗ.

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Изработил длъжностната характеристика:.................. 
 /име, длъжност/

Подпис:................

Настоящата длъжностна характеристика, влиза в сила от ........................г.

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
..........................................................................
(трите имена)

..................................................
( дата)               (подпис)