Длъжностна характеристика на Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий

Длъжностна характеристика на Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий. Извършва подготвителни работи при изработка на алуминиеви изделия, в това число: уточняване на размерите

Длъжностна характеристика на Дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий

Клас по НКПД:Квалифицирани производствени работници,дърводелци и дограмаджии
Код по НКПД:

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Извършва подготвителни работи при изработка на алуминиеви изделия, в това число: уточняване на размерите, вида на материала по договорената заявка, цвят, недопускане на брак при разкрояване.
2. Участва отговорно при изработването на алуминиевата дограма и други продукти до нейното монтиране на обекта по заявка на клиента. Поставяне на аксесуари, като мрежа, уплътнители и други подобни.
3. Почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените места.
4. Отчита вложените материали на Управителя на фирмата.
5. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изработването, доставянето и монтажа на алуминиевите продукти.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за взимане на точни размери при екипното изпълниние на възложените от Клиента и Управителя задачи
2. Отговаря за точното отчитане на вложените материали
3. Отговаря за точното изработване по предварително взети размери на алуминиевите изделия

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на Управителя на фирмата
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с Управитерл, Клиенти и Калкулант 

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да познава :
- Видовете използвани материали и допълнителни аксесоари използвани в производството на алуминиеви изделия.
- Мерните единици за оразмеряване на използваните материали 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Умения за работа в екип
2.Добра комуникативност с клиентите
3.Професионален опит е желателен, но не е задължителен
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                            Утвърдил: ...........................
                     (подпис)                               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................

Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..............................
                                                             (подпис на работника или служителя)