Длъжностна характеристика на длъжността Авиотехник

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Авиотехник. ✅31553003 Авиотехник.✔️Да изпълнява операциите предвидени в техническите обслужвания, съгласно одобрената техническа документация.✔️Коректно, точно и навреме да предоставя необходимата информация на предвидените участъци и лица чрез информационните системи на фирмата и ДТЕ.⚡️Коректно, точно и навреме да извършва записите за резултата от извършената работа в одобрените документи на фирмата.✅Да спазва нормативните документи за разход на труд, материали и резервни части.⚡️Да поддържа в изправност и съхранява инструменталното оборудване, работни помещения и участъци и всяка собственост на фирмата.

Длъжностна характеристика на длъжността Авиотехник
Отчита се за работата си пред:
Ръководител ДТЕ
Подчинени: не е ръководна длъжност
Взаимодейства с:
Вътрешни връзки - с всички звена на дирекцията, както и с другите дирекции.
Външни връзки - с летищни служби, с АТБ на други фирми.

Длъжностни задължения:
1. Да изпълнява операциите предвидени в техническите обслужвания, съгласно одобрената техническа документация
;
2. Коректно, точно и навреме да предоставя необходимата информация на предвидените участъци и лица чрез информационните системи на фирмата и ДТЕ;
3. Коректно, точно и навреме да извършва записите за резултата от извършената работа в одобрените документи на фирмата;
4. Да спазва нормативните документи за разход на труд, материали и резервни части;
5. Да поддържа в изправност и съхранява инструменталното оборудване, работни помещения и участъци и всяка собственост на фирмата;

Отговорност за:
1. Стриктно спазване изискванията по охраната на труда и ПП безопасност;
2. Да поддържа валиден лиценза си за техническо обслужване
3. Спазване на всички нормативни документи и вътрешните разпоредби и правила на фирмата
4. За спазване на фирмената тайна

Права (извън тези по Кодекса на труда):
- да дава предложения за подобряване на работната среда и повишаване на резултатите.(;
- да съобщава за констатирани нередности.
Други специфични изисквания:
1. Да подпомага колегите си от другите специалности.
2. Да поддържа и повишава своята квалификация
3. Трябва да знае:
3.1 Закона за гражданско въздухоплаване, Регламент 2042/2003, Директиви за летателна годност, Програма за ТО
3.2 Документи на ............. свързани с преките му задължения,;
3.3 ПВТР, ВПРЗ на фирмата

Осигуреност на работното място:
Работни карти, инструкции, ръководни документи, технологии, ръководства, техника, екипировка, инструменти и условия за нормално изпълнение на задълженията си по техническото обслужване, достъп до информационната мрежа на фирмата.
Изисквания за работно облекло - задължително ползва работно облекло и ЛПС
Условия на работа:
1. Работа в организираните от .................. бази за техническо обслужване;
2. Работно време на различни по вид смени по график на Ръководител ДТЕ в зависимост от производствената необходимост;
3. Извършване на линейно техническо обслужване на самолетите на ................. на извън базови летища.
Изисквания за заемане:
- нормативни изисквания - чисто съдебно досие;
- образование - средно техническо-авиационно или с авиационни курсове, висше
- трудов стаж - поне една година на сходна длъжност в сходна фирма;
- допълнителни квалификации и преквалификации - свидетелство за правоспособност AML, издаден в съответствие с PART 66, квалификационен клас В1 и за експлоатирания тип самолети;
- компютърни умения за работа с програмите и системите на ..................
- право за управление на МПС;
- психофизиологични - добро здраве, доказано с медицински преглед съобразен със ЗБУТ;
- минимална възраст за заемане на длъжността: 21 години
- максимална възраст за заемане на длъжността: 63 години.

Изготвил:...........................
(има, фамилия и подпис)

Утвърдил:....................................................
(Име, фамилия, подпис и печат на Работодателя)

Taзи длъжностна характеристика е неразделна част от трудовия договор на служителя

Запознах се с длъжностната си характеристика:
Име:........................................
Подпис:.............
Дата:...............
2017-10-27