Длъжностна характеристика на длъжността Аниматор

Детски аниматор.Длъжностна характеристика на длъжността Аниматор.Длъжностна характеристика Аниматор.Аниматор.51133001.Аниматор длъжностна характеристика.Длъжностна характеристика - аниматор

Длъжностна характеристика на длъжността Аниматор

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:
• Организира и координира цялостната дейност по изпълнение на анимационната програма;
 Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:
• изготвя програми- оперативни и по браншове, като следи  за изпълнението им; координира програмите на отделните обекти;
• изучава и установява потребностите, интересите и желанията на гостите от анимация;
• установява контакти с други фирми и институции,имащи отношение към програмите;
• подбира и осигурява музикално оформление; танцови състави; изпълнители;
• грижи се за техническата  зправност на материалната база и техническите съоръжения,необходими за реализиране на анимационните прояви;
• осигурява рекламна обезпеченост на програмата;доставя на обектите необходимите рекламни средства- афиши,плакати,листовки.
• води необходимата отчетна документация;
• носи утвърденото униформено облекло и фирмени отличителни знаци;
• изпълнява и други конкретно възложени задачи от  прекия ръководител;

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• подчиненост –  управителя;
• връзки във фирмата – всички служители;
• връзки  с други- контактува с клиенти;
• получава задачи от управителя  и   отчита извършената работа пред него;

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:
• носи  материална отговорност  във връзка с опазване на повереното му  имущество и СМЦ .
По безопасност и охрана на труда:
• служителят  е длъжен да спазва  утвърдените в хотела  правила за здравословни и безопасни  условия на труд и правилата  за противопожарна безопасност;
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация  
• при изпълнение на своите задължения служителят  е длъжен да не разпространява информация от личен характер,която  би могла да накърни  личното достойнство на ръководител,служител или клиент;
• служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,както и да пази доброто име на работодателя;
• длъжен е да не разпространява сведения,факти и информация,определени като фирмена или търговска тайна;
По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:
• качество на извършваната работа-обслужване на  клиентите;

IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд 
• няма.
Режим на труд и почивка
• съгласно Правилник за вътрешния трудов ред на фирмата.

Битови придобивки 
• Периодични медицински прегледи

V.СИСТЕМА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Съгласно правилника за работната заплата на фирмата.

VI.ТРУДОВИ СТАНДАРТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
• комуникативност и умение за работа в екип.
• отговорен, лоялен към работодателя, способен за бърза  и адекватна реакция;
• основни нормативни документи – да познава и прилага фирмените  стандарти,да познава Кодекса на труда, Правилник за вътрешен трудов ред, Правилник за работната заплата на фирмата, Правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................    Утвърдил: ..........................................
                   (подпис)          (подпис и печат на работодателя) 

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)