Длъжностна характеристика на длъжността Архитект

Длъжностна характеристика Архитект 21617002, Длъжностна характеристика инженер проектант, 21617001 Главен архитект, 21617002 Архитект, Архитектурната професия е изключително сложна и многообразна среда, доказано формира психическото състояние

Длъжностна характеристика на длъжността Архитект
Длъжността е подчинена на:
Кмета в общината/Ресорен зам.-кмет /Главен архитект
Как се получават и отчитат задачите - задачите се получават и отчитат пред Главния архитект.
Цел на длъжността - отговаря за спазване на законодателството в областта на строително инвестиционната дейност.
Основни взаимоотношения
Вътрешни: С кои други длъжности в структурата си взаимодейства - длъжността изисква пряко взаимодействие с отдел „Контрол по строителство", „ Търговски отдел", „Управление на общинска собственост и жилищно настаняване", „Юридически отдел".

Външни: 
Длъжността е свързана с пряко взаимодействие със съдилища, поземлена комисия, ДАГ и РДНСК, РИОКОЗ, НСПАБ, ВИК, Енерго разпределение, БТК, Агенцията по кадастъра, КАТ - СДВР, Зелени системи, други общини и райони.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Права и задължения:
Отговорности:

Преглежда и обработва в срок внесените проекти и издава разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация (издава скици/издаване на визи за строителство). Изготвя справки и удостоверения по поставени от съда въпроси/контрол по изпълнение на проекта в рамките на издадените разрешения. Участие в приемателни комисии.

Права:
Има всички права, предвидени в Кодекса на труда, ЗУТ, разглеждане и обработка на ИПРЗ, ИПР и ИПЗ.
Профил на длъжността

Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше, специалност Архитектура

Професионален/управленски опит: Минимум 2 г.
Специални умения: Да познава Закона за устройство на територията и наредбите към него, да познава Правилата за безопасни условия на труд.
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни) способност за работа в екип, комуникативност и.....................

Условия на труд и производствена среда:
Режим на труд и почивка: Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.
Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение. 

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ....................................
                    (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя) 
2017-10-24