Длъжностна характеристика на длъжността Библиотекар

Длъжностна характеристика на длъжността Библиотекар, 26225001, Характеристика на длъжността Библиотекар, Управлява библиотека и се занимава с всички дейности, свързани с поддръжката

Длъжностна характеристика на длъжността Библиотекар
Структурна единица - организация: ...........
Териториално звено - гр. ................
Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Н-к отдел „Административен"

Длъжността ръководи:
Административно - няма подчинени
Методически - няма подчинени

Място в структурата:
Директор на библиотека
Цел на длъжността - Длъжността Библиотекар отговаря на потребностите от организиране, подреждане и съхранение на библиотечния фонд.
Основни взаимоотношения

Вътрешни:
Има служебни контакти с всички служители на организацията.

Външни:
Контактува с читатели, ползващи библиотечния фонд, различни институции по книгоразпространение, библиотечно снабдяване и всички варианти на междубиблиотечно книгозаемане.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:
1.Организира и осъществява системно комплектоване фондовете на библиотеката.
2.Издирва, подбира и закупува библиотечни материали, актуални и перспективни.
3.Обработва новопостъпилата литература - регистрира в инвентарната книга и сигнира (в зависимост от структурата на библиотечния фонд).
4.Каталогизира библиотечните фондове - описание, класифициране и предметизиране на библиотечните материали.
5.Разкрива библиотечния фонд пред читателите посредством система от каталози - азбучен или предметен и тематични картотеки.
6.Извършва абонамента на български и други периодични издания чрез библиографски подбор.
7.Организира, подрежда и съхранява (логически или формално) библиотечните фондове - основни, подръчни и специални.
8.Изучава читателските интереси и потребности и съобразно тях пропагандира и насочва литературата към потребителите.
9.Обслужва читателите (в читалня, заемна) и по линията на библиотечното книгозаемане.
10.Извършва справочно-информационно обслужване чрез справочно-информационния фонд, дава библиотечно-биографски и тематични устни справки, пропагандира новоизлязлата литература чрез избирателно разпространение на информацията, витрини, изложби и др.
11.Поддържа финансовата и отчетна документация на библиотеката (инвентарна книга, книга за движение на библиотеката, читателска картотека и др.).
12.Познава библиотекознанието като наука, спазва правилата за съставяне на каталозите в картотеките, методите за комплектоване, обработка и съхранение на библиотечните фондове, формите на работа с читателите и пропагандиране на литературата.
13.Следи и спазва всички нормативни актове, инструкции, правила и др., отнасящи се до библиотекознанието и съдържащо актуална информация.
14.Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана.
15.Подрежда книгите върху здрави и обезопасени стелажи.
16.Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
17.Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на организацията.
18.При необходимост е на разположение и в извънработно време.
19.Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
20.Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата - инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на деловодната дейност и др.
21.Повишава професионалната си квалификация.

Отговорности:
 • поддържане, опазване и правилно съхраняване на библиотечния фонд;
 • наличието на актуална и търсена от читателите литература;
 • правилно подреден библиотечен фонд;
 • финансовата отчетна документация;
 • непрекъснато обновяване и обогатяване на библиотечния фонд;
 • осигуряването на спокойна и приятна атмосфера в библиотеката;
 • точно и в срок изпълнение на поставените задачи.
Права:
1.Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
2.Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
3.Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
4.Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
 • лесна и удобна за ползване картотечна система;
 • вежливо и професионално обслужване;
 • създадена комфортна обстановка за читателите;
 • непрекъснато обновяване на библиотечния фонд;
 • чисто и подредено работно място;
 • дисциплина на работното място;
 • проява на необходимата инициативност;
 • работа в екип.
Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:

Висше образование бакалавър.

Професионален опит:
За предпочитане

Специални умения:
Специализации в областта на книгоразпространението и библиотечното снабдяване, умения за работа в екип, умение за работа с компютърни и информационни системи за извършване на библиотечни дейности.
Владеене на чужди езици: английски и други западни езици

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, инициативност, лоялност, честност.
Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.

Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис/работно място, обособен/о в библиотеката.

Специфични условия на труд:
Ползва компютър и друга офис техника.

Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в организацията.

Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                    Утвърдил: .................................
                     (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-19