Длъжностна характеристика на длъжността Боргвергист

✅Длъжностна характеристика на длъжността Боргвергист.⚡️72232016.⚠️Характеристика на длъжността Боргвергист.✅НКПД 72232016. ✔️Боргвергист.⚡️Разчитане на конструктивната и технологичната документация, изработване на детайли и обработване на повърхнини в съответствие с технологичните и качествените изисквания.✅Настройване за работа на боргверга, подбиране и установяване на всички видове универсални и специализирани металорежещи инструменти по предписания режим на работа за обработване на детайли и повърхности.⚡️Установяване и центроване на заготовки в различни универсални и специализирани повдигащи и закрепващи приспособления.⚠️Определяне и настройване на стъпката на подаване и дълбочината на врязване на режещите инструменти.

Длъжностна характеристика на длъжността Боргвергист

Структурно звено Дирекция „Производствена"
Структурна единица Цех „Металообработване"
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: началника на цех „Металообработване"
Задачите се получават и отчитат
- седмично
- ежедневно
- текущо, в процеса на работа

Място в структурата:
Началник цех „Металообработване"

Цел на длъжността:
Да изработва детайли и да обработва повърхнини на боргверг съобразно утвърдената технология и качествени изисквания.

Основни взаимоотношения:
В предприятието
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки и взаимоотношения в цех „Металообработване", с конструктори и технолози от дирекция „Техническа", със завеждащия склад „Инструментален" в цех „Металообработване", с отдела за качествен контрол и с други работници и служители от предприятието, съобразно изпълняваната работа. Възникналите спорни въпроси се отнасят пред началника на цех „Металообработване".

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Разчитане на конструктивната и технологичната документация, изработване на детайли и обработване на повърхнини в съответствие с технологичните и качествените изисквания.
2. Настройване за работа на боргверга, подбиране и установяване на всички видове универсални и специализирани металорежещи инструменти по предписания режим на работа за обработване на детайли и повърхности.
3. Установяване и центроване на заготовки в различни универсални и специализирани повдигащи и закрепващи приспособления. Определяне и настройване на стъпката на подаване и дълбочината на врязване на режещите инструменти.
4. Заточване и калибриране на различните режещи инструменти съобразно изискванията за обработка.
5. Ежедневно и периодично техническо обслужване на боргверга, почистване на машината и прилежащия район.
6. Извършване на замервания за съответствието на обработвания детайл с техническата документация.
7. Използване на предписаните лични предпазни средства.
8. Изпълнение и на други задачи, поставени от началника на цех „Металообработване" във връзка с изпълняваната работа.

Отговорности:
1. Отговаря за спазването на зададените параметри на обработваните заготовки и детайли.
2. Носи отговорност за допуснати по негова вина неточности и неспазването на стандартите и техническите изисквания при обработката.
3. Отговаря за вреди, причинени на дружеството поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените задачи в областта на технологията.
4. Носи отговорност за спазване на вътрешните правилници и правила за работа, за спазването на технологичната и трудовата дисциплина.
5. Отговаря за опазването на лично повереното му имущество, инструменти и материали.
6. Отговаря за спазването на правилата за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и за използване на предписаните лични предпазни средства.

Профил на длъжността:
Познаване на нормативната уредба и документите:
Боргвергистът трябва добре да познава и да използва в работата си:
1. Предназначението, устройството, техническите параметри и технологичните възможности на боргверга.
2. Материалите, контролно-измервателните и металорежещите инструменти, универсалните и специализирани повдигащи и закрепващи приспособления при работа с боргверга.
3. Определяне на технологичните бази (основни, спомагателни, установъчни и измервателни), физико-механичните свойства на обработваните метали и на използваните режещи инструменти, правилата за подбор и заточване на инструментите и за фиксиране и закрепване на заготовките.
4. Системите на допуски и сглобки, класовете на точност и на грапавост, устройствата и принципите за работа с контролно-измервателната апаратура.
5. Пресмятане на режимите на рязане и определяне на технологичната последователност на операциите, контролиране на точността при изпълнение на различните операции.
6. Вътрешните правила и правилниците за работа и за осигуряване на трудова и технологична дисциплина в дружеството, на безопасни и здравословни условия на труд.

Професионални изисквания:
1. Да притежава образование - средно специално, образователна степен - „Специалист", специалност - „Металообработване".
2. Да има професионален опит: най-малко 1 г. като работник на боргверг или на универсални металорежещи машини (фреза или струг).
3. Да има умения за работа с компютър в рамките на Microsoft Office и да може да използва специализирания софтуер при работа на боргверг.
4. Да познава и да умее да използва при необходимост предписаните лични предпазни средства.

Личностни изисквания:
1. Да проявява коректност и да не допуска конфликти в работата.
2. Да проявява инициативност и творчески подход при стриктно спазване на задължителните технологически изисквания, стандартите и нормите за качество.
3. Да проявява висока дисциплинираност и отговорност в работата, да спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност.
4. Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности.

Условия на труд и производствена среда:
Специфични условия на труд;
При работа в условията на цех „Металообработване" е подложен под вредното въздействие на шум, като при високи стойности ползва антифони и други лични предпазни средства.
Режим на труд и почивка;
Съгласно утвърден от работодателя Правилник за вътрешния трудов ред.

Битови придобивки и привилегии;
Съобразно условията по действащото законодателство и колективния трудов договор.
Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.
Система за работната заплата;
За длъжността се прилага (сделно-премиална) система на заплащане на труда, съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ....................................
                      (подпис)               (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-10-19