Длъжностна характеристика на длъжността Главен готвач

Длъжностна характеристика на длъжността Главен готвач, 34342001 Главен готвач, Задължения на помощник готвач, Длъжностна характеристика готвач топла кухня, Задължения на готвач

Длъжностна характеристика на длъжността Главен готвач
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и следи за протичане на цялостния процес на работа в кухнята. 
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разпределя ежедневно конкретните задачи на подчинения му персонал в кухнята.
3. Участва съвместно с управителя при изготвяне на ежедневното меню, предлага промени в менюто при спазване на специфичните технологии и изисквания за приготвяне на всяко ястие.
4. Проверява преди началото на работа състоянието на инвентара и съоръженията в кухнята и обслужващите я складови и сервизни помещения.
5. След приключване на работата проверява състоянието и правилното почистване и поддържане на кухнята и обслужващите помещения.
6. Провежда ежедневния инструктаж на работещите в кухнята.
7. Изпълнява и други задачи, присъщи на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на заведението.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците в кухнята, снабдителите и сервитьорите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно закупуването и транспортирането на необходимите продукти.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на заведението.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на заведението, писмено (устно) с документи.......... на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност за некачествено приготвени ястия.
3. Носи материална отговорност при липси на стоки от поверените му складови помещения и кухнята, както и при повреди на кухненския инвентар и съоръжения.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска до кухнята външни лица, както и работници, които се явяват в състояние, което не им позволява да изпълняват задълженията си.
6. Следи за постоянното използване на работно облекло и лични предпазни средства от работниците в кухнята.
7.Следи за спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания за производство на храни като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
8. Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
9. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на технологичния режим при приготвяне на ястията;
- спазване на рецептурите;
- количеството и качеството на вложените продукти;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при............-сменен режим на труд и почивка, от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания-престилка, панталон, шапка в бял цвят, които употребява само на работното си място.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование със задължителна квалификация "готвач"
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- познания по........................език на добро комуникативно ниво.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, организаторски умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- Наредба №8 от 16 април 2002г. за изискванията към използване на добавки в храните;
- Наредба №15 от 28 юни 2002г. за изискванията към използване на ароматични продукти в храните;
- други нормативни актове относно производството на храни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-10-28