Длъжностна характеристика на длъжността Главен готвач

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Главен готвач.⚡️34342001 Главен готвач. ✅Задължения на помощник готвач. ⚠️Длъжностна характеристика готвач топла кухня. ✔️Задължения на готвач. ⚠️Длъжностна характеристика помощник готвач. ⚡️Длъжностна характеристика на готвач. ✅Длъжностна характеристика готвач 51202001. ✔️Длъжностна характеристика готвач заведение за бързо хранене


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и следи за протичане на цялостния процес на работа в кухнята. 
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разпределя ежедневно конкретните задачи на подчинения му персонал в кухнята.
3. Участва съвместно с управителя при изготвяне на ежедневното меню, предлага промени в менюто при спазване на специфичните технологии и изисквания за приготвяне на всяко ястие.
4. Проверява преди началото на работа състоянието на инвентара и съоръженията в кухнята и обслужващите я складови и сервизни помещения.
5. След приключване на работата проверява състоянието и правилното почистване и поддържане на кухнята и обслужващите помещения.
6. Провежда ежедневния инструктаж на работещите в кухнята.
7. Изпълнява и други задачи, присъщи на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на заведението.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците в кухнята, снабдителите и сервитьорите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно закупуването и транспортирането на необходимите продукти.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на заведението.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на заведението, писмено (устно) с документи.......... на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност за некачествено приготвени ястия.
3. Носи материална отговорност при липси на стоки от поверените му складови помещения и кухнята, както и при повреди на кухненския инвентар и съоръжения.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска до кухнята външни лица, както и работници, които се явяват в състояние, което не им позволява да изпълняват задълженията си.
6. Следи за постоянното използване на работно облекло и лични предпазни средства от работниците в кухнята.
7.Следи за спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания за производство на храни като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
8. Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
9. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на технологичния режим при приготвяне на ястията;
- спазване на рецептурите;
- количеството и качеството на вложените продукти;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при............-сменен режим на труд и почивка, от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания-престилка, панталон, шапка в бял цвят, които употребява само на работното си място.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование със задължителна квалификация "готвач"
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- познания по........................език на добро комуникативно ниво.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, организаторски умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- Наредба №8 от 16 април 2002г. за изискванията към използване на добавки в храните;
- Наредба №15 от 28 юни 2002г. за изискванията към използване на ароматични продукти в храните;
- други нормативни актове относно производството на храни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-10-28