Длъжностна характеристика на длъжността Главен икономист

Длъжностна характеристика на длъжността Главен икономист, Главен икономист, 26317004 Главен икономист, Длъжностна характеристика икономист финанси, Длъжностна характеристика отчетник финанси, Примерни длъжностни характеристики

Длъжностна характеристика на длъжността Главен икономист

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи цялостната дейност по разработване на текущи и годишни планове за осъществяването на дейността и нормативната база за разход на труд, материали, капиталови и други разходи на предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разработва проектите на разчети за производствената и икономическата дейност на предприятието.
3. Разработва разчети по икономически показатели на предприятието при различни пазарни условия.
4. Ръководи работата на всички икономически звена в предприятието.
5. Контролира изпълнението на икономическите показатели на предприятието.
6. Изготвя отчетите за изпълнението на икономическите показатели на предприятието.
7. Изпълнява и други задължения във връзка с длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, с главен счетоводител.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, правораздавателните органи, държавни институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за състоянието на поверената му техника и инвентар.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- за точното отчитане и анализиране на икономическите показатели на предприятието.
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба№7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.
VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше икономическо образование, образователно- квалификационна степен „магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............................ език;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа със специализирани софтуерни продукти.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, ръководни умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизност, дискретност, с аналитично мислене,дисциплиниран, отговорност,честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                  (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21