Длъжностна характеристика на длъжността Главен инженер

Длъжностна характеристика на длъжността Главен инженер, Главен инженер, Длъжностна характеристика на главен инженер в община, Длъжностна характеристика инженер проектант,Длъжностни характеристики в строителството

Длъжностна характеристика на длъжността Главен инженер

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира, планира, ръководи и контролира производствената дейност на предприятието. Осигурява изграждането на нови производствени мощности в предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на производствената дейност.
3. Води и съхранява техническата документация на предприятието.
4. Тества производствените машини и съоръжения след техническо обслужване, извършени подобрения или ремонтни дейности.
5. Следи да се работи само с технически изправни машини и съоръжения.
6.Осигурява отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения съвместно с главния механик на предприятието.
7. Планира техническото обслужване, необходимите енергийни ресурси и запасите с резервни части съвместно с главния механик на предприятието.
8. Следи работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица.
9. Изважда производствените машини и съоръжения от експлоатация, когато състоянието им не отговаря на стандартите или застрашава безопасността на работещите с тях.
10. Контролира влаганите материали и извършените работи.
11. Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността.
12. Издава указания и инструкции за работа с машините.
13. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с инженери, механици, техници; главен механик, главен проектант, главен счетоводител, началници на цехове, началник на складова база.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност за разхищение на ползваните материали и енергия.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва специално работно облекло и лични предпазни средства /защитни обувки, каска или др./
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Следи за ползването от работниците на специално работно облекло и лични предпазни средства. Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- резултатите от производствената дейност;
- контрола върху техническото обслужване и осигуряване на производствена дейност;
- безопасността при експлоатация на производствените мощности;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от вида производство.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва работно облекло - престилка и лични предпазни средства - каска, защитни очила и др.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ....................... език;
- добра компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност, прецизност, способност за бързо вземане на решения, аналитично мислене, инициативност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за прилагане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                     (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21