Длъжностна характеристика на длъжността Главен механик

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Главен механик.✔️Длъжностна характеристика Главен механик.✔️Главен механик.⚡️НКПД 13217017.✔️Длъжностна характеристика техник механик автомобили.✔️Длъжностна характеристика автомеханик.✔️Длъжностна характеристика механик машинни инструменти.✅Длъжностна характеристика механик гараж транспортни средства.⚠️Длъжностна характеристика механик на мпс.⚡️Длъжностна характеристика механик земеделски машини.✅Длъжностна характеристика автомонтьор в автосервиз.⚠️Длъжностна характеристика автомонтьор 72312001

Длъжностна характеристика на длъжността Главен механик
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Главният механик планира, ръководи и контролира работата на подчинените му механици.Отговаря за правилната експлоатация на оборудването в предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях.
3. Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието.
4. Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването.
5. При възможност да бъде отстранена възникнала повреда без съдействие на външни специалисти взема съответните мерки за осигуряването на специалистите.
6. Докладва на ръководителя на предприятието за констатирани неправомерни действия от страна на персонала при експлоатация на съоръженията и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби.
7. Следи за ефективно разпределение на натоварването на машините и работното оборудване.
8. Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства.
9. Участва в изработването на вътрешни актове на предприятието, касаещи здравословните и безопасни условия на труд.
10. Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на устройствата и оборудването.
11. Присъства при приемането на строителни и ремонтни работи и дава указания на работниците за провеждането им.
12. Инструктира механиците по техниката на безопасност и дава указания.
13. Изпълнява и други задължения ,възложени от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с механици, техници, персонал по поддръжка, отговорниците по охрана на труда и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество.
2. Носи отговорност за вреди поради престой по негова вина.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва специално работно облекло и лични предпазни средства / защитни обувки, каска, .................... /.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Следи за ползването от механиците на специално работно облекло и лични предпазни средства.Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- работата на подчинените му механици;
- техническата поддръжка и изправността на съоръженията, машините и оборудването;
- спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. / в зависимост от производството ................. /.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва работно облекло - престилка и лични предпазни средства - каска, защитни обувки, защитни очила и др.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .................... език;
- добра компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност, организаторски умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизност, организираност,изпълнителност, инициативност, умение за бързо взимане на решение, отговорност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- правилници и наредби за безопасност на труда за съответното производство или работа с определени машини;
- други вътрешни актове на предприятието.
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- правилник за вътрешния трудов ред;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                        (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-12-09