Длъжностна характеристика на длъжността Горски работник

Длъжностна характеристика Горски работник,62101003 Горски работник, 62101003, Длъжностна характеристика специалист лесовъдство, Техник лесовъд горско и ловно стопанство, Длъжностна характеристика лесничей, Горски надзирател

Длъжностна характеристика на длъжността Горски работник
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 
Работникът в горското стопанство извършва типични рутинни дейности, свързани с провеждането на лес културни мероприятия, дърводобив, ловно стопанска дейност, както и други ползвания от горите.
В своята работа работникът в горското стопанство използва различни видове уреди и
инструменти:
· ръчни инструменти за подготовка на почвата, за бране и добиване на горски
· семена, плодове и ресници;
· за изваждане и садене на фиданки, за сеене;
· инсталации за напояване, машини, съоръжения и инструменти за добиване, сеч и първична обработка на дървесни материали;
· машини и съоръжения за извозване, товарене, разтоварване и рамкиране на дървените материали;
· гориво-смазочни материали; сушилни; хранилки, поилки и солища за дивеча;
· съоръжения за водопой и калища за дивеча, фураж хранилища.
Той изпълнява своите трудови задължения в съответствие с действащите правилници и инструкции, регламентиращи дейностите в горите, с работната документация, дневници, технологични планове и схеми, горски карти, ловни карти, противопожарни карти и др.
При изпълнение на някои дейности се налага работа с опасни химически вещества, като торове, препарати за растителна защита и др., което изисква използването на специална работна екипировка. В случаите, когато е необходимо да борави с работна документация -технологични планове и схеми, горски карти, скици и др., работникът се консултира с прекия си ръководител.
В своята дейност работникът в горското стопанство получава инструкции и задачи от техник-лесовъда и ги изпълнява под негово ръководство.
Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, за да могат да работят на открито и при неблагоприятни климатични условия, подвижни и сръчни.
Работното време на работника в горското стопанство е стандартен работен ден, но е възможна и сезонност в работата, например при залесяване, а понякога е необходимо да се работи и извънредно в почивните и празничните дни.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.
2. Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
3. Следи за изправното техническо състояние на поверените му машини и инструменти.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите работници и служители.
Как се получават и отчитат задачите:
3. Получава задачи от Управителя.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествена изработка или при несъобразяване със заложените изисквания за съответната поръчка.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска до работа със специализирана техника лица без необходимата правоспособност.
6. Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти;
- бързината и точното изпълнение на поръчките.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 8,00 до 17,00 с 1 час почивка за обяд във времето от 12,00 до 14,00 който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - Обувки
Ръкавици защитни, Очила предпазни , Каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 10 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на работодателя и трудовия договор.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
а)принципа на работа на машината и правилата за работа
б)реда и изискванията за извършване на ремонтни работи.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, прецизност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                     (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-10-30