Длъжностна характеристика на длъжността Директор на хипермаркет от структурата на големи вериги магазини

✅Длъжностна характеристика на длъжността Директор на хипермаркет от структурата на големи вериги магазини.⚡️Директор на хипермаркет от структурата на големи вериги магазини.✔️НКПД 11206048.✅Директор вериги магазини. ✔️11206048.⚠️Разработва годишен бюджет за приходите и разходите на магазина, който предоставя за утвърждаване на ръководството на фирмата.✔️Разработва предложение за щатно разписание на персонала в магазина.✅Разработва месечен план за работа съвместно с пряко подчинените му служители. Организира работата в магазина, съгласно утвърдените фирмени процедури, правилника за вътрешния ред и законовите разпоредби.⚠️Утвърждава вътрешнофирмените документи, отнасящи се до работата на управлявания от него магазин.

Длъжностна характеристика на длъжността Директор на хипермаркет от структурата на големи вериги магазини
Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Изпълнителен директор
Длъжността ръководи:
Административно - целия персонал на хипермаркета
Методически - всички звена в структурата на обекта

Място в структурата:
Изпълнителен директор
Директор на хипермаркет от структурата на големи вериги магазини
Служителите в хипермаркета

Цел на длъжността: Директор на хипермаркет от структурата на големи вериги магазини отговаря на потребностите от ефективно водене и синхронизиране на търговската политика, управленския маркетинг и мениджмънта на хората с оглед постигане на целта за нарастване на продажбите, качеството на работата и услугите за реализиране на максимално продължителни добри резултати.
Основни взаимоотношения

Вътрешни:
При изпълнение на служебните си задължения контактува с различни отдели на фирмата.

Външни:
Контактува с външни доставчици и клиенти на фирмата, учреждения, институции.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:
1.Разработва годишен бюджет за приходите и разходите на магазина, който предоставя за утвърждаване на ръководството на фирмата.
2.Разработва предложение за щатно разписание на персонала в магазина.
3.Разработва месечен план за работа съвместно с пряко подчинените му служители.
4.Организира работата в магазина, съгласно утвърдените фирмени процедури, правилника за вътрешния ред и законовите разпоредби.
5.Утвърждава вътрешнофирмените документи, отнасящи се до работата на управлявания от него магазин, в това число:
 • заявки за вътрешно потребление на стоки;
 • заявки за закупуване на стоки и услуги от външни доставчици;
 • протоколи за бракуване на стока, разпродажби и др.;
 • месечни графици за работа;
 • молби за ползване на отпуски;
 • графици за обучение;
 • планове за преимплантации;
 • износни бележки за изнасяне на стоки, инвентар и документи от магазина;
 • други.
6.Разработва регламент за реда и условията на ползване на транспортните средства на магазина.
7.Управлява приходите на магазина, в това число приходи от:
 • основната дейност;
 • отдаване под наем на рекламни пана и табели в района на магазина;
 • други извънредни приходи.
8.Управлява разходите на магазина съобразно утвърдения бюджет.
9.Управлява търговските показатели на магазина:
 • продажби;
 • марж;
 • средна кошница;
10.Стокова наличност (корекции на стоковата наличност посредством инвентаризации; отрицателни стокови наличности; липси; брак; кражби).
11.Контролира изпълнението на планираните цели и поставените задачи.
12.Контролира общото състояние на магазина, експозиции, етикетиране, информация за артикулите.
13.Контролира, подкрепя и съветва служителите си. Развива професионалните компетенции и способности на всеки от тях.
14.Периодично контролира секторите относно:
 • реализиране на поставените цели;
 • осъществяване на мениджмънта;
 • организацията и планирането на работата;
 • задоволяване на клиентите, посетили сектора;
 • наблюденията за конкуренцията на съответния сектор.
15.Оценява трудовото представяне на пряко подчинените му служители, съгласно действащата система за оценка на персонала.
16.Изготвя анализи на постигнатите резултати, в това число обращаемостта на стоковите запаси.
17.Анализира резултатите от промоциите и изготвя препоръки до Търговски отдел и отдел Маркетинг.
18.Анализира резултатите от годишната инвентаризация и представя доклад-анализ на Изпълнителния Директор.
19.Анализира пазарните позиции на магазина и факторите, които им влияят.
20.Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на фирмата.
21.Спазва деловия и представителен стил на облекло, отговарящо на изискванията на корпоративната политика на фирмата.
22.Повишава професионалната си квалификация.
23.Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
24.Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
25.При необходимост е на разположение и в извънработно време.
26.Познава и спазва инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.

Отговорности:
1.Изпълнение на фирмената политика в рамките на компетенциите си.
2.Качествено обслужване на клиентите.
3.Запазване доброто име на магазина.
4.Персонала (условия на труд, квалификация, мотивация).
5.Техниката, стокови и материални ценности.
6.Достоверността и актуалността на даваната информация.
7.Постигнатите резултати - оборот, марж, средна кошница и т. н.
8.Даваните становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността.
9.Точно и в срок изпълнение на поставените задачи.
10.Професионалната квалификация на персонала.
11.Спазване на работното време, трудовата дисциплина и доброто състояние на магазина.
12.Контрол по изпълнението на приетите фирмени стандарти.
13.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в магазина.

Права:
1.Взема самостоятелни решения при изпълнение на дейността в рамките на дадените му правомощия.
2.Определя поощрения и наказания за персонала на магазина.
3.Определя цените на оказваните от магазина транспортни услуги.
4.Прави търговски отстъпки на клиенти, съгласно утвърдената фирмена процедура.
5.Организира локални промоции.
6.Осъществява директни контакти с клиенти, регионални и местни служби и организации.
7.Договаря наемането от външни фирми на нови рекламни пана и табели в района на магазина.
8.Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата в магазина.
9.Участва в обсъждането на колекцията от стоки и продажните цени.
10.Участва в изготвянето и актуализирането на фирмените процедури.
11.Ползва и изисква служебна информация, касаещи изпълнението на преките служебни задължения.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
1.изпълнение на плановите разчети;
2.рационално изразходване на бюджетните средства;
3.удовлетворен и мотивиран персонал;
4.чист, подреден и зареден магазин;
5.доволни клиенти;
6.проява на необходимата инициативност;
7.работа в екип.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше икономическо образование.

Професионален опит:
Управленски опит в търговията и 3 години стаж на подобна позиция.

Специални умения:
Специализации в областта на управлението, маркетинга, продажбите, умения за работа в екип. Административни и лидерски умения.
Работа с компютър - Word, Excel, Internet, програмни продукти.
Умение за работа с офис техника.
Владеене на чужди езици: английски
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Добър интелект, самостоятелност, организираност, отлични комуникативни умения, аналитично мислене, отговорност, увереност, инициативност, устойчивост на стрес, лоялност, емоционална устойчивост, творчество, оперативност, неподкупност.
Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност, решаване на конфликти и водене на преговори.
Търговски усет, лидерски умения, дипломатична непринуденост.
Познаване на трудовото законодателство, наредби, процедури, касаещи търговската дейност, наредбите за ЗБУТ.

Условия на труд и производствена среда:
Работи в офис с обособено работно място. Контролира работата на целия магазин и прилежащите площи към него, рампа за разтоварване на стоката, паркинг.

Специфични условия на труд:
Ползва компютър и друга офис техника. Предоставена му е служебна кола и мобилен телефон.

Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Спазва приетия стил на обличане във фирмата. Поддържа приличен външен вид.

Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: ....................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-20