Длъжностна характеристика на длъжността Диспечер транспортни средства

✔️Диспечер длъжностна характеристика Диспечер транспортни средства. ✅Диспечер транспортни средства. ⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Диспечер. ✅Осъществява оперативно ръководство и координация на превозите. ⚠️НКПД 43232007.✔️Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийните мрежи и енергосъоръженията.✔️Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на енергийните мрежи и енергосъоръженията и тяхната обезопасеност при работа.⚡️Организира дейността по инструктажа на работниците при експлоатацията на енегосъоръженията.✔️Утвърждава месечни, тримесечни и годишни графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на енергийните мрежи и енергосъоръженията.

Длъжностна характеристика на длъжността Диспечер транспортни средства
Наименование 
Код по НКПД 43232007
Структурно звено
Структурна единица 
Териториално звено
Подчиненост, връзки и взаимодействия

Длъжността е подчинена на:
Управителя на фирмата

Длъжността ръководи:
Административно - операторите в диспечерски отдел
Методически - диспечерските служби в подразделенията

Място в структурата:
Управител на фирмата
Диспечер
Операторите в диспечерски отдел

Цел на длъжността
Длъжността диспечер отговаря на потребностите от осигуряване на ритмична работа на предприятието и равномерно производство, протичане на производствения процес в съответствие с производствената програма, сключените договори, календарния график и режим на работа.

Основни взаимоотношения:
Вътрешни
Има служебни контакти с всички отдели на фирмата - на различни управленски нива.
Външни
Контактува с различни организации за решаване на оперативните въпроси на производствената дейност.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения:
Осъществява с помощта на технически средства (софтуер) комуникация и връзка за оперативно регулиране хода на производството и другите видове основни дейности на предприятието или неговите подразделения, в съответствие с производствената програма, календарния план-график и режима на работа.
Контролира обезпечаването на производството с необходимите материали, конструкции, оборудване и транспорт.
Осъществява ритмично и безпроблемно приемане в склада и товаро-разтоварни операции по установения график.
Осигурява по заявка транспортирането на резервни части и материали - количества и срок на доставка.
Рационално използва техническите средства, подпомагащи оперативното управление на производство.
Води диспечерски журнал, изготвя отчетни рапорти и друга техническа документация в хода на производството.
Участва при работата по анализиране и оценяване дейността на подразделенията и използването на вътрешнопроизводствените резерви.
Организира и ръководи работата на операторите от диспечерската служба.
Осигурява ритмичната работа на производството, съгласно производствената програма, сключените договори, приетите графици и режима на работа
Изпълнява оперативно-производственото планиране и управление на производството.
Координира работата на подразделенията, производствения транспорт и провежда диспечерско съвещание.

Познава:
  • нормативната база, касаеща производственото планиране и оперативното управление на производството;
  • производствените мощности на предприятието и подразделенията;
  • спецификите на подразделенията и производствената взаимовръзка между тях;
  • продуктовата номенклатура и видовете услуги;
  • организацията на производствените складове, транспортната дейност;
  • технологията на производство;
  • техническите изисквания, на която да отговаря произведената продукция - организацията на оперативния отчет за производството и издаване на готовото продукция в склада.
13. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа съгласно чл.126 от КТ.
14. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
15. При необходимост е на разположение и в извънработно време.
16. Спазва фирмения стил на обличане и поддържа приличен външния си вид.
17. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на фирмата - инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на диспечерската дейност и други.
18. Поддържа професионалната си квалификация.

Отговорности:
Предоставяне на достоверна информация за изпълнението на плановите задачи.
Неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от прекия ръководител.
Предотвратяване на възникнали нарушения при неспазване на правилата по ЗБУТ, ППО, които създават опасност за дейността на предприятието.
Отговаря за предоставяне на всеобхватна информация по време на изпълнение на задълженията си и за спазване на предвидените срокове.
Спазването на трудовата дисциплина от служителите в отдела.
Спазване на конфиденциалност на поверителната информация.

Права:
1.Взема решения и дава указания за решаване на оперативните въпроси по организация на производството.
2.Контролира организацията и процеса на производство.
3.Контролира работата на сътрудниците си.
4.Изисква и получава необходимите материали и документи, касаещи дейността.

Критерии за оценяване на трудовото представяне:
ритмично производство, спазване на графици;
своевременно отстраняване на възникнали нередности по време на производството;
предвиждане на проблемите и предлагане на решения;
самостоятелност и увереност в действията;
обезпечаване на производството със суровини, материали, транспорт;
дисциплина на работното място;
проява на необходимата инициативност.

Профил на длъжността:
Постижения на изпълнителя:
Вид и равнище на образованието:
Висше инженерно техническо образование. Специализации в областта на оперативното управление.

Професионален опит:
Работа като диспечер или друга инженерно-техническа и ръководна длъжност в оперативното управление на производството.
Специални умения:
Специализации в областта на управлението, умения за работа в екип, умение за работа с компютърни и информационни системи, използвани в производството.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Емоционална устойчивост, съобразителност, аналитичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, точност, лоялност, честност.
Други специфични изисквания:
Умения за работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.
Умения за водене на преговори, спорове и решаване на конфликти;

Условия на труд и производствена среда:
Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
Спазва приетия стил на обличане в организацията.
Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата, действащото законодателство и КТД.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване

Длъжностната характеристика е
ИЗГОТВИЛ:      ПРОВЕРИЛ:   УТВЪРДИЛ:
/....................../ /...................../ /..................../
(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
...........................................................................................................................
                                       (трите имена)
..................................................
               (подпис, дата)
2017-09-30
2018-01-07