Длъжностна характеристика на длъжността Електротехник, поддръжка на сгради

✅Длъжностна характеристика на длъжността Електротехник, поддръжка на сгради. ⚠️74112004 Електротехник, поддръжка на сгради. ⚠️Длъжностна характеристика 74112004. ✔️Длъжностна характеристика електротехник строителен. ⚡️Длъжностна характеристика монтажник електрически елементи. ⚡️Длъжностна характеристика монтьор ел оборудване. ✔️Длъжностна характеристика ел монтьор. ✔️Длъжностна характеристика монтьор поддръжка на инсталации и оборудване. ⚠️Длъжностна характеристика 74112005


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации. Следи за изправността, профилактиката и ремонта на електрическите мрежи, машини и съоръжения в сградите на работодателя.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва монтаж и свързване на различни електрически табла;
3. Извършва монтаж на елементите на електрообзавеждането или електро задвижването на производствени схеми;
4. Следи за изправността на електрическите мрежи ,машини и съоръжения и определя необходимостта от ремонт.
5. Прави профилактични проверка на техническото състояние на електрическите мрежи, машини и съоръжения.
6. Извършва необходимият ремонт на електрическите мрежи, машини и съоръжения и отстранява технически повреди;
7. Следи за правното прилагане на правилата за заземителните и гръмоотводните инсталации.
8. Следи за изправността на измервателната техника .
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с клиенти и останалите работници и служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с електроразпределителните дружества, .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на електрическите мрежи, машини и съоръжения.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършване на профилактиката и ремонтните работи;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден, при ............ сменен режим на работа, от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .Получава противоотрови при работа с оксижен и др. вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Застраховки "злополука и живот"

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше-инженерно образование със специалност "Електротехника" /средно-специално с придобита квалификация "Електромонтьор".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- правоспособност за работа със специализирана техника-пробивна, заваряваща и др.
- работа с измервателна техника
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност, прецизност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за енергетиката;
- Закон за енергийната ефективност;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- Наредба №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)             (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-28