Длъжностна характеристика на длъжността Заварчик

Длъжностна характеристика шлосер-електрозаварчик, Шлосер заварчик, Примерни длъжностни характеристики, Извършва заваряване и рязане на машинни елементи, детайли и съоръжения

Длъжностна характеристика на длъжността Заварчик
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва заваряване и рязане на машинни елементи, детайли и съоръжения.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва заваряване и рязане на машинни елементи, детайли и съоръжения, като:
- като се запознава с техническата и технологична документация за заваряване;
- разчита работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвя скици;
- проверява всички параметри, гарантиращи сигурността при работа;
- запознава се подробно с детайла и правилата за неговото заваряване;
- регулира, настройва и наблюдава машината или заваръчното съоръжение;
- избира подходящи заваръчни добавки;
- извършва почистване на шева;
- извършва оглед на заварения детайл.
3. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на работата.
4. След приключване на работа почиства работната площадка.
5. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководителите на обекти и останалите работници и служители на обекта.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършена работа.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация, и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.
ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - каска, очила, маска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. .....................................
V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.
VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно с придобита квалификация "Заварчик".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.
Изготвил: ..................... Утвърдил: ...............................................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
(подпис на работника или служителя)
2017-10-30