Длъжностна характеристика на длъжността Заместник - директор административно-стопанска дейност

✅Длъжностна характеристика на длъжността Заместник - директор административно-стопанска дейност.✔️Длъжностна характеристика Заместник - директор административно-стопанска дейност.⚡️Заместник - директор административно-стопанска дейност.✔️23596001.✔️НКПД 23596001.✔️Началник на отдел Административно-стопански.⚡️Административно-стопанско обслужване.✅Помощник директорът по административно-стопанската дейност

Длъжностна характеристика на длъжността Заместник - директор административно-стопанска дейност
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи дейността по поддръжка на сградите и помещенията в тях.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осигурява дейността по поддръжка на системите за осветление, отопление, вентилация, противопожарните средства, асансьор и др.
3. Осигурява и контролира дейността, свързана с хигиената в сградите.
4. Осигурява обзавеждането на помещенията- кабинети, офиси, заседателни зали и др.
5. Осигурява изграждането на осигурителни и съобщителни връзки на работните места- телефонна, факс линия и др.
6. Изготвя график за текущи ремонти на помещенията.
7. Организира осигуряването на необходимите канцеларски консумативи.
8. Ръководи и отговаря за деловодната дейност на предприятието.
9. Отговаря за внедряването на системите за достъп на работното място и отчитането на работното време.
10. Изпълнява и други дейности, свързани с дейността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на .........................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, началниците на отдели, .............................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- нормалното функциониране на всички поддържащи системи в сградата;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. .....................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование;
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ...................... език;
- добра компютърна грамотност / Word,Excel,Internet/
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, умение за работа с хора, ръководни умения;
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, организиран, изпълнителен, взискателен, дисциплиниран, лоялен, честен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-06