Длъжностна характеристика на длъжността Извозвач дървен материал

Длъжностна характеристика Извозвач дървен материал, Извозвач дървен материал, 62101007 Извозвач дървен материал, Извозвачът на дървен материал управлява наличният фирмен трактор и камиони, който е в оптимално добро техническо състояние

Длъжностна характеристика на длъжността Извозвач дървен материал
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
Извозвачът на дървен материал управлява наличният фирмен трактор и камиони, който е в оптимално добро техническо състояние. С него се извършват дейности само за нуждите на фирмата. Своевременно се отстраняват възникнали неизправности по нея в специализирани сервизи.
Извозвачът трябва да знае принципното устройство и при необходимост да извърши дребни ремонтни дейности по машината.
Дейността се извършва в кабината на моторното превозно средство.
Работното му време е 8 часа - когато е във фирмата и обслужва МПС.
Той трябва да познава Закона за движение по пътищата, устройството на МПС и изискванията за неговата експлоатация, реда за извършване на ремонтни работи, както и нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност. Извозвачът е задължен преди излизане на път да извършва преглед на МПС, да провери горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, преден и заден мост, работата на арматурното табло, действието на контролните уреди, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите.
По време на работа е необходимо да следи за:
- нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията
- да спазва безопасността на движението
- стриктно да спазва скоростта за движение
- след завръщане да зареди МПС с гориво и да го приведе в необходимото техническо състояние за следващия курс.
Работещият на това работно място осъществява придвижването до обекта, ако има такъв за най-кратко време, по най-краткия маршрут, при абсолютно гарантиране на сигурността на машината и на безопасността на движение по пътищата. При продължителните пътувания е наложително да спират и проверяват автомобила и при поява на неизправности или повреди да вземат мерки за тяхното отстраняване.
Транспортира наредените трупи по съответните улеи;
Управляват и поддържат влекачи, булдозери или други машини за придвижване на необходимото оборудване на обекти за залесяване или дърводобив;
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.
2. Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
3. Следи за изправното техническо състояние на поверените му машини и инструменти.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите работници и служители.
Как се получават и отчитат задачите:
3. Получава задачи от Управителя.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествена изработка или при несъобразяване със заложените изисквания за съответната поръчка.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска до работа със специализирана техника лица без необходимата правоспособност.
6. Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти;
- бързината и точното изпълнение на поръчките.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 8,00 до 17,00 с 1 час почивка за обяд във времето от 12,00 до 14,00 който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - Обувки
Ръкавици защитни, Очила предпазни , Каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 10 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на работодателя и трудовия договор.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
а) принципа на работа на машината и правилата за работа
б) реда и изискванията за извършване на ремонтни работи.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, прецизност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................               Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                       (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-30