Длъжностна характеристика на длъжността Камериер - камериерка

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Камериер/камериерка.⚠️Длъжностна характеристика Камериер/камериерка.✅Камериер/камериерка.⚡️51621001 Камериер/камериерка.✔️51621002 Главен камериер/камериерка хотел.✔️51621003 Камериер/камериерка хотел.✅Длъжностна характеристика старша камериерка.✔️Длъжностна характеристика главна камериерка.✔️Старша камериерка задължения.✔️Права и задължения на камериерката.✔️Длъжностна характеристика старши камериер.✔️Длъжностна характеристика администратор

Длъжностна характеристика на длъжността Камериер - камериерка
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва почистване и подреждане на хотелските стаи, сервизните помещения и общи помещения- фоайета и стълбища.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Ежедневно почиства хотелските стаи, подменя спалното бельо, кърпите и консумативите в сервизните помещения.
3. Извършва проверка на състоянието на незаетите стаи, апартаменти и ателиета.
4. Почиства след провеждани срещи и заседания залите на хотела.
5. При аварийни ситуации съобщава на рецепцията и извежда гостите на хотела от аварийните изходи.
6. Информира управителя на хотела за забелязани липси или повреди в хотелските стаи.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с гостите, служителите на хотела и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно осъществяване на работата му.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на хотела.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на хотела, писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на камериера.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Следи за правилното използване на почистващите препарати.
5. Познава схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и оказва необходимото съдействие на гостите на хотела.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение и използване на почистващи препарати.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при........- сменен режим на труд и почивка от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря, във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължително използва униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално с придобита квалификация "Камериер"
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: да владее на комуникативно ниво.............................език/ езици.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност, дискретност, прецизност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за туризма;
- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
- Наредба №13 от 24.09.2004г. за придобиване на квалификация по професия "Камериер";
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-12-09