Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър връзки с обществеността

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър връзки с обществеността, Длъжностна характеристика Мениджър връзки с обществеността, Мениджър връзки с обществеността, Връзки с обществеността, 12226003

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър връзки с обществеността
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и осъществява цялостната стратегия за създаване на позитивен имидж на предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира и осъществява всички видове връзки с обществеността- интервюта, пресконференции, презентации, делови срещи и др.
3. Организира и провежда представянето на дейността на предприятието и рекламата на предоставяните продукти и услуги.
4. Поддържа контакти с представители на медиите, изпраща периодично текуща информация за дейността на предприятието.
5. Осигурява представянето на дружеството на панаири, изложения и др.
6. Организира и провежда периодично обучение на служителите в рекламния отдел.
7. Поддържа контакти с ръководители и представители на предприятия със сходен предмет на дейност.
8. Следи и се информира за настъпващите промени и нововъведения в областта на връзките с обществеността, информацията и рекламата.
9. Информира ръководството за евентуални рискове при представяне дейността на предприятието и предлага възможности за избягване на негативни последици.
10. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността служителят взаимодейства с ръководството и служителите на предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с представители на медиите,държавни ведомства и обществени организации, организации и специалисти в областта на връзки с обществеността, информацията и рекламата, с мениджмънта на фирми със сходна на предприятието дейност.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- своевременното изготвяне и предоставяне на обективна информация за дейността на предприятието.
- поддържането на постоянни контакти с представители на медиите;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование- журналистика, право, публична администрация или икономика.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ........................ език;
- компютърна грамотност / Word,Excel,Internet/;
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност, умение за работа с хора.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност, издръжливост на стрес, прецизност, умение за убеждаване, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                     (подпис на работника или служителя)
2018-01-06