Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър подизпълнители и търговски отношения

✅Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър подизпълнители и търговски отношения. ⚠️Мениджър подизпълнители и търговски отношения длъжностна характеристика на длъжността. ✔️Мениджър подизпълнители и търговски отношения. ⚡️33413003 ⚠️Мениджър Контрол на Договори с Подизпълнители.☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999.✔️В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Техническия Директор.⚠️При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Подизпълнители и търговски отношения.✅ Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Техническия Директор и/или друго оторизирано от Управителя лице.✅ При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения.

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър подизпълнители и търговски отношения

I.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
1.Длъжността МЕНИДЖЪР ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Подизпълнители и търговски отношения;

2.В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Техническия Директор;
3.При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Подизпълнители и търговски отношения;
4.Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Техническия Директор и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5.При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

1.Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
2.Допълнителна професионална квалификация:
-добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
-познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
-познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3.Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4.Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5.Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III.ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

A: Функции и задължения;
Планира, ръководи и координира дейностите в Отдел Подизпълнители и търговски отношения;
Контролита селекцията, обучението и работата на служителите в отдела;
Преглежда резултатите на служителите и ги отчита пред Техническия директор;
Осъществява контакти с ръководители на други вътрешни и външни структури;
Организира процеса по избор на доставчик и/или подизпълнител по съответните проектите, като следи за спазването на законовите и вътрешни нормативни изисквания повреме на процеса;
Договаря подходяща цена с доставчиците и подизпълнителите и осигурява закупуването на качествени стоки и услуги; Контролира разходите и осигуряват ефективното използване на ресурсите.
Участва в подготвянето на оферти и проекто-договори за потенциални доставчици и подизпълнители.
Ръководи и мотивира екипа. Одобрява програми за обучение на служителите;
9.Контролира осъществяването на дейностите и проектите в отдела. Оценява работата, дава обратна връзка на управителния екип и контролира придържането към набелязаните цели;
10.Спомага за поддържане и увеличаване лоялността на доставчиците и подизпълнителите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
При необходимост замества служители от отдела;
Да усвоява своевременно новите технологии и продукти, които се въвеждат в отдела;
Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
Да изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1.Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2.Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3.Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4.При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5.Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му. 

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
3.Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;

IV.Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.


Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                (подпис и печат )

Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
                                                                        Служител:..............................

Подпис на служителя........................                           Дата .....................

2017-09-26

#Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър подизпълнители и търговски отношения