Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър човешки ресурси

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър човешки ресурси.✔️Мениджър човешки ресурси. ✅Специалист човешки ресурси код по нкпд. ✔️Длъжностна характеристика трз човешки ресурси личен състав. ⚡️Асистент човешки ресурси длъжностна характеристика. ⚠️Служител човешки ресурси нкпд. ✅Длъжностна характеристика експерт подбор на персонала. ⚡️Сътрудник човешки ресурси длъжностна характеристика. ⚠️Специалист, управление на човешките ресурси. ✔️Експерт човешки ресурси. ✅12126002. Директор/Мениджър човешки ресурси. ☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър човешки ресурси
I.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността Административен мениджър, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Административен;
2.В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Управителя;
3.При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Административен;
4.Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5.При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
1.Завършено образование: висше образование;
2.Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3.Професионален опит: опит на подобна позиция е предимство;
4.Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5.Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III.ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1.Участва в разработването и отговаря за осъществяването на системи подбор на персонала и процедури за оценяване качествата на кандидатите 0за работа в дружеството
2.Координира проучването и анализирането на потребностите от промени в числеността и структората на персонала
3.Дава становища, свързани с професионалния и социалния статус на служителите
4.Организира проучвания на мотивациякта за работа и професионално- квалификационните потребности в компанията, организира конкурси на оферти на учебни фирми и институти, оценки на програми, проекти, методически и други учебни материали, адресирани към квалификационните потребности на персонала в компанията
5.Редовно провежда анализ за потребностите от тренинг
6.Разработва и предлага иновационни подходи за усъвършенстване управлението на персонала, обогатяване предмета на дейност на отдела, повишение на резултативността от работата, организацията на работното време и системи за оценяване ефективността на труда
7.Изготвя оперативни доклади и системно информира ръководството на компанията по текущи и нововъзникващи задачи и проблеми в областта на управление на персонала.
8.Организира разработването на правилник за вътрешният ред.
9.Провежда политика поподържане на вътрешния ред в съответствие с българските закони.
10.Осигурява благоприятен трудов климат и етични трудови отношения в отдела и отговаря за стриктното и своевременно изпълнение на определените функции, дейност и задачи на отдела.
11.Участва в разработването на бюджетите за издръжкана персонала по структурни звена на компанията: прогнозите на разходите за работни заплати и издръжка на персонал, за социалните разходи, разходи за обучение и развитие на персонала
12.Отговаря за разработването на анализи за: числеността и структурата на персонала: начислените и изплатени средства за работна заплата: ефективността на средствата за обучение и развитие на персонала, текучество ...
13.Представлява интересите на компанията в областта на соц. Въпроси и професионалната квалификация, външни институти, организации с идеална цел, профсъюзни организации, и др. В границите на делегираните пълномощия.
14.Координира работата по превенция на професионалния риск, гарантирането на здравословни и безопасни условия на труд и режим на работа;
15.При необходимост замества служители от отдела;
16.Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
17.Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
18.Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
19.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1.Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2.Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3.Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4.При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5.Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV.Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                 (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:

Служител:..................................................
Подпис на служителя........................     Дата .....................
2017-12-03