Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бензиностанция и газостанция

Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бензиностанция/газостанция.Обслужващ, бензиностанция/газостанция. 52450001 Обслужващ, бензиностанция/газостанция. Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бензиностанция и газостанция

Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бензиностанция и газостанция
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Да извършва продажба на горива и др
.
Да извършва приемане на МПС в обекта.
Да извършва зареждане на МПС с горива.
Да извършва маркиране на касов апарат.
Да спазва санитарно-хигиенните изисквания
.
Да извършва почистването на работното място, съобразно санитарно-хигиенните изисквания.
Да приема парични суми, да връща ресто и издава касови бележки.
Да спазва трудовата дисциплина.
Да пази фирмена тайна
.
Да спазва правилата по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна и аварийна безопасност.
Да поддържа порядък и добър ред на работното си място.
Да изпълнява и други задължения, възложени му от прекия ръководител или Работодателя.
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани със задълженията на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководството на предприятието
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с останалите служители.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от Управителя

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
За резултатите от взетите от него решения.
За нанесени вреди от несвоевременно или неточно извършени касови операции.
За нанесени щети върху продаваните горива.
За нарушаване на правилата по безопасност, хигиена на труда и противопожарна и аварийна безопасност.
За неизпълнение на допълнителните задължения, възложени му от прекия ръководител или Работодателя.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден съгласно график.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Ползва работно и униформено облекло.Ползва лични предпазни средства.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до 30 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието. или заплащане, съгласно поръчаното и изработеното по правила, определени в правилата за работна заплата на работодателя и трудовия договор.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование:
- средно, средно специално или висше
2.Квалификация:
-професионална:
Да проявява самостоятелност, инициативност, да осъществява колегиалност и вежливост с клиентите;
Да познава действуващите нормативни документи;
Да степенува задачите по важност;
Да познава основните правила за съхранение на горива;
Да знае номенклатурата и цените на продаваните горива;
Да познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност.
-Допълнителна:
Да може да осъществява контрол- входящ и изходящ върху доставяните горива;
Да знае да обслужва всички работни места.
-Нормативна- да познава и прилага:
вътрешно -нормативните документи на фирмата;
правилника за вътрешния трудов ред.
3.Професионален стаж:
Да е работил над 1 / една / година в това направление, а при липса на такъв- трудов договор със срок на изпитване.
4.Медицински изисквания:
Мъж/ жена-физически и психически здрав.
5. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове по проектиране и чертане;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: .................................
                   (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-28