Длъжностна характеристика на длъжността Организатор на полетите

Длъжностна характеристика на длъжността Организатор на полетите Планиране на екипажи. 31546003 Организатор на полетите. 31546004 Организатор, безопасност на полетите

Длъжностна характеристика на длъжността Организатор на полетите
Отчита се на:
Оперативен ръководител център ОСС
Подчинени: не е ръководна длъжност
Взаимодейства с: всички други служители и отдели, имащи отношение към полетните операции, съгласно одобрената организационна структурата на авиокомпанията.

Длъжностни задължения:
- Планиране на заетостта на екипажите на дневна, седмична и месечна база, съгласно нормите за работно време;
- Изготвяне и публикуване на наряди и екипажни вериги;
- Изготвяне и доставяне на документи за полета: задание, декларация и полетен отчет;
- Информиране на всички членове на екипажа за предстоящи полетни задачи и/или при промени на полетните задачи;
- Изпълняване на други поставени в интерес на фирмата задачи, произтичащи от характера и естеството на посочените по горе отговорности.

Отговорности:
- Следене и водене на отчетност на заработката на целия летателен персонал;
- Осигуряване при нужда на настаняване и транспортиране на екипажа;
- Съхранение на документите от полета и архивирането им.
Съвместяване на функции и длъжности - замества колегите си на сходни длъжности по време на отсъствие, в рамките на утвърденото в ПВТР работно време и графици на работа.

Права (извън тези по Кодекса на труда):
- При нестандартни ситуации, когато се затруднява и не е в състояние да вземе самостоятелно решение или не може от позицията на своето служебно положение да реши възникналия проблем в полза и в защита на интересите на фирмата търси незабавно съдействие от Оперативен ръководител център ОСС.

Изисквания за заемане:
- нормативни изисквания - чисто съдебно досие;
- образование - средно, средно-специално, висше;
- свободно ползване на английски език - писмено и говоримо;
- компютърна грамотност;
- трудов стаж - над една година на сходна длъжност в сходна фирма;
- свободно ползване на телекомуникационна система SITATEX / АRINC;
- да познава документите на авиокомпанията, гражданското въздухоплаване в частта, касаеща изпълнението на длъжностните му отговорности, FDL и други нормативни актове

Изготвил:............................
(име, фамилия и подпис)

Утвърдил:............................
(Име, фамилия, подпис и печат на Работодателя)

Taзи длъжностна характеристика е неразделна част от ТД на служителя
Запознах се с длъжностната си характеристика:
Име:....................................
Подпис:..........
Дата:............
2017-10-24