Длъжностна характеристика на длъжността Помощник готвач

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Помощник готвач.✔️Длъжностна характеристика Помощник готвач.⚡️Помощник готвач.✅ 51202003.✔️Задължения на помощник готвач.⚠️Длъжностна характеристика помощник кухня.⚡️Задължения на готвач.⚡️Длъжностна характеристика готвач топла кухня.✔️Длъжностна характеристика помощник кухня заведение за бързо хранене.⚠️Длъжностна характеристика готвач студена кухня.⚠️Помощник готвач задължения.✔️Помощник готвач заплата.✔️Помощник готвач длъжностна характеристика.✅Помощник готвач студена кухня.

Длъжностна характеристика на длъжността Помощник готвач
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Участва във всички операции по първична обработка на продуктите за ястия в "топла" и "студена" кухня.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Размразява, измива, почиства и нарязва плодове, зеленчуци, месо, субпродукти и риба.
3. Следи за спазване на технологичните режими за първична обработка на продукти.
4. Извършва хигиенизиране на помещенията в кухненския блок, хладилните и складовите помещения, машините ,съоръженията и посудата.
5. Поддържа доброто хигиенно ниво на работното си място.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на главния готвач.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците в кухнята, снабдителите и сервитьорите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях относно закупуването и транспортирането на необходимите продукти.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на заведението и главния готвач.
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при нанесени вреди поради неправилна първична обработка и съхранение на продукти.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска до кухнята външни лица.
5. Постоянно използва работно облекло и лични предпазни средства в кухнята.
6. Следи за спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания за производство на храни, като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
7.Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
8. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
9. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на технологичния режим при приготвяне на ястията;
- спазване изискванията при съхранение и първична обработка на продукти;
- правилната и безопасна употреба на почистващи препарати.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при.........-сменен режим на труд и почивка, от................. до .........., с ½ час почивка за обяд/вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно хигиенните изисквания-престилка, панталон, обувки, шапка в бял цвят, които употребява само на работното си място.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование-квалификационен курс по готварство.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето
- други нормативни актове, относно производството на храни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................     Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)            (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-12-03