Длъжностна характеристика на длъжността Програмист

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Програмист⚠️25126005 Програмист-аналитик. ⚠️25136002 Програмист, уеб сайтове. ⚠️25145005 Ръководител екип програмисти. ✅25146001 Програмист, софтуерни приложения. ⚡️25216005 Програмист, бази данни. ✅25236003 Програмист, комуникации. ⚡️25146003 Програмист, системи за управление на бизнеса. ✔️25146004 Програмист, системи за управление на бази данни

Длъжностна характеристика на длъжността Програмист
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Разработва програмни продукти и бази данни.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Съставя алгоритъм на програма въз основа на задание.
3. При необходимост консултира възложителя и го подпомага при изработването на задание.
4. Предлага различни варианти на програмни решения.
5. Своевременно информира прекия си ръководител при невъзможност да бъде изпълнено заданието.
6. Консултира се с дизайнера по време на графичното оформление на програмния продукт.
7. Въвежда защита срещу неправомерно ползване на програмния продукт.
8. Участва при съставянето на ръководство на потребителя за ползване на програмата и се консултира с документатор.
9. Определя хардуерните и софтуерните изисквания за използване на новия програмен продукт.
10. Подготвя презентация на разработения програмен продукт.
11. Демонстрира готовия програмен продукт пред възложителя.
12. Обучава служители за работа с новия програмен продукт.
13. Изпълнява всички процедури и инструкции, произтичащи от въведената система по качеството.
14. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на .............................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с дизайнер, технически сътрудник, системен администратор, оператор на компютър.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, фирми, държавни институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество.
2. Носи отговорност за настъпили вреди в следствие на неспазване на сроковете.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика;
- опазване на търговската и производствената тайна;
- техническото състояние на поверената му техника / компютър, принтер, скенер и т.н. /;
- предоставените му задания, изходни данни и други документи;
- правилно функциониране на разработените програмни продукти;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование / техническо, математическо / с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .....................език;
- владеене на Paskal, Visual Basic, Java или друг компютърен език на отлично ниво.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа самостоятелно и в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, с аналитично мислене, дисциплиниран, ориентиран към сроковете и крайния резултат, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за авторското право и сродните му права;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Наредба №20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Програмист";
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                     (подпис на работника или служителя)
2017-12-01