Длъжностна характеристика на длъжността Рецепционист

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Рецепционист офис. ⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Рецепционист. ✅42262003 Рецепционист. ✔️Длъжностна характеристика рецепционист в офис. ⚡️Рецепционист описание на длъжността. ⚡️Длъжностна характеристика рецепция. ⚡️Длъжностна характеристика администратор спа център. ✔️Длъжностна характеристика рецепционист приемна лекар. ⚠️Длъжностна характеристика на фронт офис мениджър. ✅Длъжностна характеристика рецепционист фитнес.


I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Рецепционист, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Административен;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Административния мениджър.
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Административен.
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Административния мениджър и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
1. Завършено образование: висше образование и/или трудов стаж;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: опит на подобна позиция е предимство;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Способност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав.
2. Осигурява необходимите условия за ефективна работа на ръководителя, като:
- организира приема на вътрешни сътрудници и външни посетители;
- насрочва и потвърждава срещи и ангажименти на ръководителя;
- съдейства при организацията на посещения на ръководителя или други служители
- изготвя план на пътуванията и прави резервации;
- подготвя провеждането на съвещания;
3. Отговаря на телефонни и електронни запитвания съобразно своята компетентност. Насочва телефонни обаждания и съобщения към съответните служители;
4. Насочва клиентите към ръководителя или друг служител;
5. Получава и разпределя входящата поща и електронната кореспонденция и други материали и координира информацията между звената, служителите и други организации.
6. Спазва изискванията за водене на деловодството и архивите и за оформяне на документацията съгласно изискванията на ЕДСД.
7. Създава и поддържа компютърна информация - каталози (база данни/системи).
8. Поръчва офис-консумативите и поддържането на инвентара;
9. При необходимост замества служители от отдела;
10. Оказва съдействие при възникнали административни проблеми и задачи;
11. Проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
12. Подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
13. Изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
14. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфиденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпространяване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпространението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;

IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                  (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2017-10-27