Длъжностна характеристика на длъжността Рецепционист

Длъжностна характеристика Рецепционист, Длъжностна характеристика рецепционист приемна лекар, Длъжностна характеристика на фронт офис мениджър, Длъжностна характеристика рецепционист фитнес

Длъжностна характеристика на длъжността Рецепционист
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Рецепционист, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Административен;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Административния мениджър.
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Административен.
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Административния мениджър и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
1. Завършено образование: висше образование и/или трудов стаж;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: опит на подобна позиция е предимство;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Способност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав.
2. Осигурява необходимите условия за ефективна работа на ръководителя, като:
- организира приема на вътрешни сътрудници и външни посетители;
- насрочва и потвърждава срещи и ангажименти на ръководителя;
- съдейства при организацията на посещения на ръководителя или други служители
- изготвя план на пътуванията и прави резервации;
- подготвя провеждането на съвещания;
3. Отговаря на телефонни и електронни запитвания съобразно своята компетентност. Насочва телефонни обаждания и съобщения към съответните служители;
4. Насочва клиентите към ръководителя или друг служител;
5. Получава и разпределя входящата поща и електронната кореспонденция и други материали и координира информацията между звената, служителите и други организации.
6. Спазва изискванията за водене на деловодството и архивите и за оформяне на документацията съгласно изискванията на ЕДСД.
7. Създава и поддържа компютърна информация - каталози (база данни/системи).
8. Поръчва офис-консумативите и поддържането на инвентара;
9. При необходимост замества служители от отдела;
10. Оказва съдействие при възникнали административни проблеми и задачи;
11. Проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
12. Подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
13. Изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
14. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфиденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпространяване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпространението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;

IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                  (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2017-10-27