Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител отдел човешки ресурси

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител отдел човешки ресурси, Длъжностна характеристика Ръководител отдел човешки ресурси, Ръководител отдел човешки ресурси, Специалист Човешки ресурси, 12126003, ТРЗ, Човешки ресурси

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител отдел човешки ресурси
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи дейността по управление на персонала в предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разработва проекти на длъжностни разписания и структура на предприятието и ги предлага за утвърждаване.
3. Разработва норми и нормативи за разход на труд.
4. Участва в разработването на вътрешните правила за работна заплата и правилата за вътрешен трудов ред на предприятието.
5. Разработва и предлага за утвърждаване длъжностните характеристики.
6. Изготвя графиците за работа при сменно работно време.
7. Организира повишаването на квалификацията на работниците и служителите.
8. Участва в подготовката и сключването на колективен трудов договор.
9. Участва в интервюта, разработка и оценка на тестове и въпросници при наемане на нови работници и служители в предприятието.
10. Съставя съответните статистически отчети по труда.
11. Изпълнява и други задължения, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, счетоводител, главен юрисконсулт и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, право раздавателни органи, държавни институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точното спазване и прилагане на трудовото законодателство;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше юридическо или друго хуманитарно образование, степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ..................... език;
- добра компютърна грамотност;
- да познава трайната съдебна практика и практиката на МТСП в областта на трудовото право.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност, ръководни умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, инициативност, аналитично мислене, прецизност, способност за взимане на решения.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и под законови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2018-01-06