Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител отдел човешки ресурси

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител отдел човешки ресурси.✅Длъжностна характеристика Ръководител отдел човешки ресурси.⚠️Ръководител отдел човешки ресурси.✅Длъжностна характеристика на Специалист Човешки ресурси.✔️12126003.⚡️НКПД 12126003.⚠️Дл. характеристика- ТРЗ.✔️Човешки ресурси.✅Личен състав.✔️Ръководител отдел управление и развитие на човешките ресурси


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи дейността по управление на персонала в предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разработва проекти на длъжностни разписания и структура на предприятието и ги предлага за утвърждаване.
3. Разработва норми и нормативи за разход на труд.
4. Участва в разработването на вътрешните правила за работна заплата и правилата за вътрешен трудов ред на предприятието.
5. Разработва и предлага за утвърждаване длъжностните характеристики.
6. Изготвя графиците за работа при сменно работно време.
7. Организира повишаването на квалификацията на работниците и служителите.
8. Участва в подготовката и сключването на колективен трудов договор.
9. Участва в интервюта, разработка и оценка на тестове и въпросници при наемане на нови работници и служители в предприятието.
10. Съставя съответните статистически отчети по труда.
11. Изпълнява и други задължения, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, счетоводител, главен юрисконсулт и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, право раздавателни органи, държавни институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точното спазване и прилагане на трудовото законодателство;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше юридическо или друго хуманитарно образование, степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ..................... език;
- добра компютърна грамотност;
- да познава трайната съдебна практика и практиката на МТСП в областта на трудовото право.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност, ръководни умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, инициативност, аналитично мислене, прецизност, способност за взимане на решения.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и под законови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2018-01-06