Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител технологии

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител производствени технологии, Длъжностна характеристика Ръководител производствени технологии, Ръководител производствени технологии, НКПД 21417005, Длъжностна характеристика производствен мениджър

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител технологии
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Отговаря и следи за спазването на технологията за производство и на технологичните параметри на произвежданите продукти.Води и съхранява технологичната документация.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира производството и решава текущи въпроси по изпълнение на производствените програми.
3. Участва в разработването и внедряването на нови технологии за производство на продукти.
4. Разработва предложения за усъвършенстване на технологията на производството.
5. Следи за новостите в технологиите на производство.
6. Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни стандарти за качество на продукцията.
7. Контролира изпълнението на възложените задачи от подчинените му технолози.
8. Оформя технологичната документация.
9. Контролира нормалното протичане на технологичния процес.
10. Участва в обучението на персонала.
11. Издава инструкции и дава указания във връзка с технологията на производство на продуктите.
12. Изпълнява всички процедури и инструкции, произтичащи от въведената система за качество.
13. Контролира спазването на технологичната и производствена дисциплина, техниката на безопасност и производствената хигиена.
14. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с технолог, оператор, отговорник производство, главен инженер, началник на цех, главен механик и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи ............ на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва специално работно облекло и лични предпазни средства / защитни обувки, каска или др./.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Следи за ползването от технолозите на специално работно облекло и лични предпазни средства.Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- опазване на повереното му имущество;
- спазване правилата за противопожарна безопасност, производствена хигиена, технологичната и производствена дисциплина;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от производството.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва престилка, очила, каска и др.в зависимост от вида на производството.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Безплатна храна и противоотрови- в зависимост от производството.
9. ..............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, специалност ......................
Б) Трудов опит:
- .......... г. стаж по специалността;
- .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............................. език;
- добра компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа в екип, организаторски умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизност, отговорност, организираност, иновативност, инициативност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                         (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-12-09