Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител технологии

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител производствени технологии.✔️Длъжностна характеристика Ръководител производствени технологии.✔️Ръководител производствени технологии.⚡️НКПД 21417005.✅Длъжностна характеристика производствен мениджър.⚠️Длъжностна характеристика организатор производство.✅Длъжностна характеристика директор производство.⚡️Длъжностни характеристики началник цех.⚡️Длъжностна характеристика началник отдел.✅Длъжностна характеристика директор предприятие.⚠️Длъжностна характеристика мениджър производство.✔️Оперативен директор задължения


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Отговаря и следи за спазването на технологията за производство и на технологичните параметри на произвежданите продукти.Води и съхранява технологичната документация.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира производството и решава текущи въпроси по изпълнение на производствените програми.
3. Участва в разработването и внедряването на нови технологии за производство на продукти.
4. Разработва предложения за усъвършенстване на технологията на производството.
5. Следи за новостите в технологиите на производство.
6. Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни стандарти за качество на продукцията.
7. Контролира изпълнението на възложените задачи от подчинените му технолози.
8. Оформя технологичната документация.
9. Контролира нормалното протичане на технологичния процес.
10. Участва в обучението на персонала.
11. Издава инструкции и дава указания във връзка с технологията на производство на продуктите.
12. Изпълнява всички процедури и инструкции, произтичащи от въведената система за качество.
13. Контролира спазването на технологичната и производствена дисциплина, техниката на безопасност и производствената хигиена.
14. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с технолог, оператор, отговорник производство, главен инженер, началник на цех, главен механик и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи ............ на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва специално работно облекло и лични предпазни средства / защитни обувки, каска или др./.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Следи за ползването от технолозите на специално работно облекло и лични предпазни средства.Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- опазване на повереното му имущество;
- спазване правилата за противопожарна безопасност, производствена хигиена, технологичната и производствена дисциплина;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от производството.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва престилка, очила, каска и др.в зависимост от вида на производството.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Безплатна храна и противоотрови- в зависимост от производството.
9. ..............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, специалност ......................
Б) Трудов опит:
- .......... г. стаж по специалността;
- .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............................. език;
- добра компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа в екип, организаторски умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизност, отговорност, организираност, иновативност, инициативност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                         (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-12-09