Длъжностна характеристика на длъжността Стругар

Длъжностна характеристика на длъжността Стругар, ⚠️Стругар, Стругарски услуги, ✔️72231015 Стругар, Длъжностни характеристика Стругар, 73132014 Стругар, скъпоценни метали, ✔️73141013 Стругар, керамични изделия, ✔️75232007 Стругар, дърво

Длъжностна характеристика на длъжността Стругар

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1.Участва непосредствено в изпълнението на производствените работи и задачи на обект
2.Обработва ръчно, полуавтоматично и автоматично всички видове ротационни детайли.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
3.Сьблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения.
Познава принципното устройство и действие на масово използвани апарати за ръчно и механизирано струговане.
Осигурява качественото изпълнение на стругарските работи, срочно завършване и предаване на изделието за монтаж в определените договорни срокове.
Съблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения.
- като се запознава с техническата и технологична документация за изработване на детайли;
- разчита работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвя скици;
-проверява всички параметри, гарантиращи сигурността при работа;
-запознава се подробно с детайла и правилата за неговото обработване;
- регулира, настройва и наблюдава струга;
4. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на работата.
5. След приключване на работа почиства работната площадка.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
Отговаря за спазването на работните чертежи съобразно изискванията на правилника.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководителите на обекти и останалите работници и служители на обекта.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от .............................
.
5. Отчита извършените задачи пред .........................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършена работа.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация, и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - .......................
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. .................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно с придобита квалификация „металообработване" .
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                        (подпис)             (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-26