Длъжностна характеристика на длъжността Счетоводител оперативен

⚡️Оперативен счетоводител.✅Длъжностна характеристика на длъжността Помощник счетоводител.⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Счетоводител, оперативен.✔️Помощник счетоводител длъжностна характеристика на длъжността.⚡️Помощник счетоводител.✅Счетоводител, оперативен.⚠️НКПД 33133001.✔️Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости.⚡️Регистрира хронологично счетоводните операции.⚡️Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.⚡️Осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието.✔️Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.✔️Изчислява и внася данъци, държавни такси и осигурителни вноски.

Длъжностна характеристика на длъжността Счетоводител оперативен
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Изпълнява задачи, свързани с контрол за правилното водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости
.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Регистрира хронологично счетоводните операции.
3. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
4. Осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието.
5. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи.
6. Изчислява и внася данъци, държавни такси и осигурителни вноски.
7. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнаграждения по граждански договори.
8. Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите.
9. Изчислява, осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите.
10. Съставя първични и вторични счетоводни документи, и оборотна ведомост.
11. Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри.
12. Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им.
ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководителите на обекти и останалите работници и служители на строителния обект.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.
ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност.
Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- техническата изправност на поверената му техника;
- точното извършване на възложените строително - монтажни работи;
- правилната експлоатация, техническата изправност и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.
ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................
V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.
VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.
Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                          (подпис на работника или служителя)
2017-09-29
2018-01-07