Длъжностна характеристика на длъжността Технически ръководител, строителство

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Технически ръководител, строителство. ✅Технически ръководител в строителството. ✔️Длъжностна характеристика технически ръководител 31233001. ⚡️Длъжностна характеристика ръководител отдел строителство. ✅Технически ръководител работа. ✔️Ръководител на обект. ⚡️Технически ръководител зут. ✅12135047 Ръководител, технически надзор. ⚡️31233001 Технически ръководител, строителство. ✔️31233003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация

Длъжностна характеристика на длъжността Технически ръководител, строителство

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Техническият ръководител организира, планира, ръководи и контролира дейността на предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на задачите, възложени на дирекцията.
3. Подпомага ръководителя на предприятието при осъществяване на неговите правомощия в производствената дейност.
4. Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация.
5. Контролира допускането до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо обслужване,
 модификации или отстраняване на повреди.
6. Осигурява експлоатиране само на технически изправни машини и съоръжения.
7. Осигурява отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения съвместно с главния механик на предприятието.
8. Планира техническото обслужване.
9. Осигурява работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица.
10. Изважда производствените машини и съоръжения от експлоатация, когато състоянието им е такова, че не отговаря на стандартите или застрашава безопасността на работещите с тях.
11. Контролира влаганите материали и извършените работи.
12. Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността.
13. Осигурява изпълнението на програмата за подготовка на техническия персонал.
14. Участва в разработването на вътрешни актове на предприятието, планове, стратегии и план- графици.
15. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа техническия ръководител е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на работата взаимодейства с инженери, механици, техници, проектант, главен счетоводител, началници на цехове, началник на складова база.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с доставчици на материали, както и със служители на други предприятия, институции и организации, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1.Техническият ръководител отговаря за:
- разхищение на ползваните материали и енергия.
- за контрола върху техническото обслужване и осигуряване на производствената дейност.
По безопасност на труда:
2. Техническият ръководител е длъжен да спазва и да следи за спазването от работниците на утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд. Той е длъжен да носи непрекъснато личните предпазни средства за длъжността.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Техническият ръководител отговаря за безопасността при експлоатация на производствените мощности. Той е длъжен да следи дали всички работници се явяват в състояние, което им позволява да работят ефективно, дали носят личните си предпазни средства и дали спазват правилата за безопасност на труда и за правилно експлоатиране на съоръженията.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения техническият ръководител е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. Техническият ръководител носи отговорност за резултатите от дейността си.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от вида на работата.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Техническият ръководител има право на:
- работно облекло / престилка/ и отличителен знак;
- лични предпазни средства- каска за глава.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование с образователно- квалификационна степен "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .................. език;
- компютърна грамотност и умения.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, ръководни умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организираност, прецизност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд и под законовите нормативни актове по прилагането му.
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: .......................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21