Длъжностна характеристика на длъжността Технолог

Длъжностна характеристика на длъжността Технолог, Технолог, Длъжностна характеристика главен технолог, Технолог хранително вкусова, Технолог на облекло

Длъжностна характеристика на длъжността Технолог

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Изпълнява технически задачи по приложение и изпълнение на производствените технологии.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осъществява текущ и последващ контрол на произвежданите продукти.
3. Подпомага главния технолог при определяне на технологията за производство на продуктите.
4. Участва в разработването на нови технологии за производство на продукти.
5. Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни стандарти за качество на продукцията.
6. Присъства при вземането на проби от продуктите.
7. Изисква необходимите суровини и материали за производство на продукцията.
8. Изписва вложените суровини по време на производство на продукцията.
9. Информира главния технолог за възникнали проблеми.
10. Участва в обучението на операторите на машини и съоръжения.
11.Подписва дневниците за водене на технологичния процес.
12. Спазва всички изисквания, съгласно проведени инструктажи относно технологичния процес и тези на системата по качество.
13. Спазва трудовата дисциплина, техниката на безопасност и производствената хигиена.
14. Замества главния технолог по заповед на ръководителя на предприятието.
15. Пази фирмената тайна.
16. Изпълнява и други задачи, възложени от главния технолог или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на главния технолог.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на работата взаимодейства с приемчик, заготвител, началник цех, снабдител, счетоводител, ОТК.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.
2. Носи отчетническа отговорност във връзка с изписването на вложените в производството суровини.
По безопасност на труда:
3. Технологът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Отговорност за спазване на технологичния процес, правилата за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- техническото състояние на поверената му техника;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от технологичния процес.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва работно облекло - престилка.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ...................език;
- компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: ръководни умения, умения за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, прецизност , лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- инструкциите на главния технолог.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: .......................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                   (подпис на работника или служителя)
2017-10-26