Длъжностна характеристика на длъжността Технолог

✅Длъжностна характеристика на длъжността Технолог. ⚠️Технолог. ✔️Длъжностна характеристика главен технолог. ✔️Технолог хранително вкусова. ✔️Технолог на облекло. ✔️Технолог нкпд. ✅Технолог по храните. ⚠️Длъжностна характеристика организатор производство. ✅31193044 Технолог


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Изпълнява технически задачи по приложение и изпълнение на производствените технологии.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осъществява текущ и последващ контрол на произвежданите продукти.
3. Подпомага главния технолог при определяне на технологията за производство на продуктите.
4. Участва в разработването на нови технологии за производство на продукти.
5. Следи за съответствието на произвежданите продукти с установените държавни стандарти за качество на продукцията.
6. Присъства при вземането на проби от продуктите.
7. Изисква необходимите суровини и материали за производство на продукцията.
8. Изписва вложените суровини по време на производство на продукцията.
9. Информира главния технолог за възникнали проблеми.
10. Участва в обучението на операторите на машини и съоръжения.
11.Подписва дневниците за водене на технологичния процес.
12. Спазва всички изисквания, съгласно проведени инструктажи относно технологичния процес и тези на системата по качество.
13. Спазва трудовата дисциплина, техниката на безопасност и производствената хигиена.
14. Замества главния технолог по заповед на ръководителя на предприятието.
15. Пази фирмената тайна.
16. Изпълнява и други задачи, възложени от главния технолог или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на главния технолог.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на работата взаимодейства с приемчик, заготвител, началник цех, снабдител, счетоводител, ОТК.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.
2. Носи отчетническа отговорност във връзка с изписването на вложените в производството суровини.
По безопасност на труда:
3. Технологът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Отговорност за спазване на технологичния процес, правилата за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- техническото състояние на поверената му техника;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от технологичния процес.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва работно облекло - престилка.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ...................език;
- компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: ръководни умения, умения за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, прецизност , лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- инструкциите на главния технолог.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: .......................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                   (подпис на работника или служителя)
2017-10-26