Длъжностна характеристика на длъжността Управител складово стопанство

Длъжностна характеристика Управител складово стопанство, Управител складово стопанство, 13243003, НКПД 13243003, Длъжностна характеристика на Началник склад

Длъжностна характеристика на длъжността Управител складово стопанство
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира,контролира и ръководи движението на стоково-материални ценности в складовата база на предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2.Приема и изписва стоково-материалните ценности в складовата база.
3.Води документацията по приемането и изписването на стоково-материалните ценности.
4. Разпределя стоково-материалните ценности по съответните складове.
5. Осъществява контрол върху работата на складовия персонал.
6. Организира и контролира товаро-разтоварната дейност в складовата база.
7.Анализира данните за складова наличност по видове.
8.Следи за правилното съхраняване на стоково-материалните ценности.
9.Участва в извършването на инвентаризации на складовата база.
10.Изпълнява и други задачи,възложени му във връзка с работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието,счетоводителя................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3.Контактува със служители на други предприятия, доставчици, клиенти, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазването на стоките и материалите в складовата база.
2. Носи отчетническа отговорност във връзка с движението на стоково-материалните ценности.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползва фирмената почивна база.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, .............
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ................. език;
- добра компютърна грамотност/word, excel, internet/
Г) Поведенчески характеристики: ръководни умения,умение за работа в екип, комуникативност и др.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, организиран, прецизен, честен, дисциплиниран, взискателен, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник на вътрешния трудов ред;
- правила за безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ..................... Утвърдил: ..........................................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
(подпис на работника или служителя)
2018-01-06