Длъжностна характеристика на длъжността Управител складово стопанство

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Управител складово стопанство.✅Длъжностна характеристика Управител складово стопанство.✔️Управител складово стопанство.⚡️13243003.✔️НКПД 13243003.✅Длъжностна характеристика на Началник склад.⚡️Длъжностна характеристика 43212021.✔️Длъжностна характеристика склададжия.✔️Отговорник склад.✔️Началник склад код по нкпд.✅Длъжностна характеристика домакин сгради.⚡️Длъжностни характеристики на професиите


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира,контролира и ръководи движението на стоково-материални ценности в складовата база на предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2.Приема и изписва стоково-материалните ценности в складовата база.
3.Води документацията по приемането и изписването на стоково-материалните ценности.
4. Разпределя стоково-материалните ценности по съответните складове.
5. Осъществява контрол върху работата на складовия персонал.
6. Организира и контролира товаро-разтоварната дейност в складовата база.
7.Анализира данните за складова наличност по видове.
8.Следи за правилното съхраняване на стоково-материалните ценности.
9.Участва в извършването на инвентаризации на складовата база.
10.Изпълнява и други задачи,възложени му във връзка с работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието,счетоводителя................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3.Контактува със служители на други предприятия, доставчици, клиенти, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазването на стоките и материалите в складовата база.
2. Носи отчетническа отговорност във връзка с движението на стоково-материалните ценности.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползва фирмената почивна база.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, .............
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ................. език;
- добра компютърна грамотност/word, excel, internet/
Г) Поведенчески характеристики: ръководни умения,умение за работа в екип, комуникативност и др.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, организиран, прецизен, честен, дисциплиниран, взискателен, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник на вътрешния трудов ред;
- правила за безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ..................... Утвърдил: ..........................................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
(подпис на работника или служителя)
2018-01-06