Длъжностна характеристика на длъжността Управител

Длъжностна характеристика Управител, 11207023 Управител, 11207046 Управител, клон на търговско дружество, Длъжностна характеристика управител заведение, Длъжностна характеристика заместник-управител

Длъжностна характеристика на длъжността Управител

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи цялостната дейност на търговското дружество/ клона на дружеството, съобразно изискванията на Търговския закон, разработената стратегия и правилата на добрата търговска практика.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2.Разработва бизнес план за дейността на дружеството/ клона на дружеството.
3.Осигурява изпълнение на бизнес плана чрез най-добрия наличен технологичен, технически и кадрови ресурс.
4.Отговаря на техническата и противопожарна безопасност в предприятието, както и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
5. Назначава и освобождава персонала в дружеството/ клона на търговското дружество
6.Решава всички ръководни въпроси по дейността на дружеството/ клона на търговското дружество.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа управителят е подчинен на общо събрание на съдружниците/ акционерите, изпълнителния директор на холдинга/ дружеството/ в случай на управление на клон/.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с всички служители в дружеството /клона на дружеството.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с управители и служители в други дружества, държавни и общински органи и институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1.........................................................
По безопасност на труда:
2. Управителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Отговаря за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на всички работници и служители на дружеството/клона на търговското дружество.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4.Длъжен е да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на работник или служител в дружеството/ клона на търговското дружество.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- постигане на планираните бизнес параметри
- спазване на добрата търговска практика
- спазване на трудовата дисциплина.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .
......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Служебен мобилен телефон.
6. Служебен автомобил
7.Ползване на фирмена почивна база.
8.Отстъпки / ваучери за храна.
9......................
V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
-владеене на ................език.
- компютърна грамотност и умения/ Word .Excel. Internet /
Г) Поведенчески характеристики: ръководни умения, умение за работа с хора, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): аналитично мислене, отговорност, прецизност, взискателност, търговски нюх, умение да води преговори, умение да убеждава, ориентиран към резултатите, дисциплиниран, честен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Търговски закон.
- Закон за задълженията и договорите
- Закон за банките;
-Закон за счетоводството;
- колективен трудов договор;
- правилник на вътрешния трудов ред;
-правилник за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и под законови актове свързани с работата му;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-22