Длъжностна характеристика на длъжността Шофьор лекотоварен автомобил

✅Длъжностна характеристика на длъжността Шофьор лекотоварен автомобил.⚡️Длъжностна характеристика Шофьор лекотоварен автомобил.⚠️Шофьор лекотоварен автомобил.✔️83222006.⚡️Шофьор, лек автомобил.✅ДХ на Шофьор лекотоварен автомобил.✔️Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути.⚠️Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара.✅Получава заверени пътен лист и разписание.

Длъжностна характеристика на длъжността Шофьор лекотоварен автомобил
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво,масло,гуми,двигател,скоростната кутия,кормилно управление,спирачки,осветление,преден и заден мост,индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила,правилното закрепване на товара.
3.Получава заверени пътен лист и разписание.
4.По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата.
5.Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове.
6.При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара.При необходимост отстранява възникналите повреди.
7.След завръщане измива и зарежда с гориво автомобила.
8.Следи за изтичане сроковете на застраховките и подновяването им.
9. Изпълнява други конкретно възложени задачи.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ..............................................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ...............................................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................
длъжности в тях във връзка със закупуването на материали, консумативи и горива за поверения му автомобил.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от .................................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за повреди на превозваните товари, както и на повереното му МПС.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Спазва стриктно правилата за движение по пътищата, като предотвратява и свежда до минимум рисковете от произшествия.
6. Не преотстъпва управлението на автомобила на други лица, без изрично разпореждане на работодателя.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качественото, своевременно и точно изпълнение при транспортирането на товари;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилната експлоатация и изрядното техническо състояние на повереното му МПС, материали и инструменти;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование.Правоспособност за управление на МПС-категория............................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: способности за самостоятелна работа.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, честност, лоялност, издържливост, концентрираност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за движение по пътищата;
- Правилник за прилагане Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: .......................................
                        (подпис)           (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2018-01-03