Длъжностна характеристика на длъжността Юрисконсулт

✅Длъжностна характеристика на длъжността Юрисконсулт.⚠️Длъжностна характеристика Юрисконсулт.✅Юрисконсулт.⚡️26117021.✔️НКПД 26117021.✔️Главен юрисконсулт.⚡️Старши юрисконсулт.⚠️Младши юрисконсулт.✅Организира представителството на предприятието пред трети лица, държавни и обществени органи и организации и институции, съд и арбитраж.⚠️Извършва необходимите действия по подаването и получаването на документи, издавани от държавни и обществени органи и организации и институции, съдилища.✔️Организира защитата на интересите на предприятието при неизпълнение на сключени договори.✅Дава становища, изготвя и/или парафира проектите за договори, вътрешни актове и документи, издавани от работодателя във връзка с тяхната законосъобразност.

Длъжностна характеристика на длъжността Юрисконсулт
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността Юристконсулт, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Правен;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Управителя;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Правен и/или друго упълномощено от Управителя лице;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: Висше - специалност „Право"
2. Придобита образователно квалификационна степен: „магистър"
3. Придобита юридическа правоспособност по чл. 163 от ЗСВ
4. Познания относно реда и начина на представителство
4.1. Пред 3-ти лица във връзка със сключване на договори, както и за извършване на други фактически и правни действия
4.2. Пред държавни и обществени органи и организации и институции, съд и арбитраж
5. Компютърна грамотност
6. Професионален опит: 1-2 години стаж по специалността в международна компания
7. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добър английски език
8. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Организира представителството на предприятието пред трети лица, държавни и обществени органи и организации и институции, съд и арбитраж.
2. Извършва необходимите действия по подаването и получаването на документи, издавани от държавни и обществени органи и организации и институции, съдилища.
3. Организира защитата на интересите на предприятието при неизпълнение на сключени договори.
4. Дава становища, изготвя и/или парафира проектите за договори, вътрешни актове и документи, издавани от работодателя във връзка с тяхната законосъобразност.
5. Координира работата по обосноваване на законосъобразността на извършваните действия пред контролни и ревизионни органи.
6. Съблюдава спазването на действащото законодателство при осъществяване дейността на работодателя.
7. Дава становище при съставяне на актовете относно възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения, при налагане на дисциплинарни наказания, както и по други въпроси от трудовоправен характер.
8. Консултира и оказва съдействие по правни въпроси на останалите отдели в компанията.
9. Координира дейността с външни правни кантори.
10. Подържа взаимоотношения с клиенти
11. Подготовка, преговори и изпълнение на всякакъв тип правни документи, отнасящи се до сферата на телекомуникационното право, интелектуална собственост, информационни технологии, облигационно право, търговско право, наказателно право, трудово право, имиграционно право, ЕС право и др.
12. Оказва съдействие при необходимост на останалите членове на правния отдел в Европейския регион.
13. При необходимост замества служители от отдела.
14. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
15. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
16. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
17. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.
Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
                  (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07