Задължения за наемани на хора с увреждания от 2019 година

Задължения за наемани на хора с увреждания от 2019 година.Фирмите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота.Закон за хората с увреждания

Задължения за наемани на хора с увреждания от 2019 година
В ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г. е обнародван новия Закон за хората с увреждания, който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания.
Частта, която касае конкретно наемането на лица с увреждания, е ат чл. 38 до чл. 41.
В членове се определят задълженията на работодателите да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:
Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата.

Работодателите се освобождават от задължението по при:
  • наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;
  • липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда" или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" удостоверява обстоятелствата по освобождават от задължението.
  • Работодателите които не се освобождават прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението.
  • При неизпълнение на задължението по наемането на лица с увреждания работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.