Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Нормативният акт, който разглежда въпроса е Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

Нормативният акт, който разглежда въпроса е Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Съгласно Наредбата :
1.;
2. ;
3. ;
4. и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. Организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
6. Организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
7. Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
8. Изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
9. Изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск.
10. Организира изготвянето на аварийни планове в предприятието.
11. Координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;
12. Изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита;
13. Организира и участва в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа;
14. Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;
15. Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
16. Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;
17. Подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието;
18. Организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
19. Организира разпространението на информация и на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
20. Организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
21. Осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, РЗИ и Дирекции „Инспекции по труда".

:
1. Организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. Консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
3. Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
4. Предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

Освен това, чл. 10 от Наредбата поставя и изискването „периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието."