Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.

Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. Заповед застраховка трудова злополука за 2019 година, нови и отпаднали икономически дейности за 2020 г. За застраховане за риска трудова злополука

Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г., посл. изм. бр. 5 от 2010 г.).

, са тези, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Определянето им по работни места и длъжности се извършва с писмена заповед на работодателя, като се отчитат резултатите от оценката на риска. С оглед създаване на условия за прозрачност и справедливост при определяне на работниците и служителите, които ще бъдат застраховани, преди издаването на заповедта работодателят трябва да проведе консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд в предприятието.

При доказана необходимост, съгласно оценката на риска или реализиран риск (допусната трудова злополука или инцидент, който би могъл да доведе до трудова злополука), могат да се определят и други работници и служители, които да бъдат застраховани за риска „трудова злополука". Тази възможност може да се реализира само когато икономическата дейност, към която принадлежи предприятието, е включена в заповедта на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициента на трудов травматизъм или когато в предприятието има подписан колективен трудов договор, в който е договорено за кои работни места и дейности в предприятието работещите ще бъдат допълнително включени в кръга на застрахованите лица. В тези случай, разходите за застраховане на допълнително определените работници и служители са за сметка на работодателя и се считат разход за дейността на предприятието.

Задължителната застраховка „" покрива следните рискове:
 • смърт на застрахованото лице в резултат на трудова злополука;
 • трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
 • временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

 • Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката, като минималният й размер не може да бъде по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

  На основата на определения размер на застрахователната сума застрахователите изплащат различни обезщетения: 

  • при смърт на застраховано лице - в размер на застрахователната сума за съответния работник или служител, определена при сключване на застрахователния договор, но не по-малък от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на работника или служителя;
  • при трайно намалена работоспособност - процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността;
  • при временна неработоспособност - процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност, както следва:
  - над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто; 
  - над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто; 
  - над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто; 
  - над 121 календарни дни - 10 на сто.

  За изплащане на застрахователната сума или застрахователното обезщетение работодателят трябва да представи на застрахователя следните документи:

  • писмено искане;
  • копие от застрахователния договор;
  • препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
  • копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
  • разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
  • други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.
  Дължимото застрахователно обезщетение или сума се изплаща на застрахованото лице, а в случаите на смърт, на законните му наследници в 15-дневен срок след представянето на всички, посочени в договора, документи.
  Правата на страните по договора за задължителната застраховка „трудова злополука" се погасяват с 5-годишна давност от датата на настъпване на застрахователното събитие.

  Договорът за задължителната застраховка „трудова злополука" се сключва от работодателя и застрахователя или от упълномощени от тях лица за всяка календарна година. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от един месец, като се сключва само със застрахователи, които притежават разрешение за извършване на дейност по т. 1 от раздел II на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането - „Злополука (включително трудова злополука и професионални заболявания)".

  Максималният срок на договора е ограничен до една календарна година, с оглед на това, че министърът на труда и социалната политика ежегодно определя коефициента на трудов травматизъм (Ктт), който ще се прилага през следващата календарна година. (Вж. по-долу )

  В тази връзка, работодателите не трябва да изчисляват коефициента на трудов травматизъм за своето предприятие, а да следят за това, дали тяхното предприятие, с принадлежността си към определена икономическа дейност, попада в някоя от икономическите дейности, включени в заповедта на министъра на труда и социалната политика.

  Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2020 г.

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.

  Министър: Б. Петков
  Приложение 

  по

  ред

  Икономическа дейност

  Код по КИД – 2008

  Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2015 – 2016 – 2017)

  1

  2

  3

  4

  1.

  Добив на метални руди

  07

  8.37

  2.

  Воден транспорт

  50

  4.08

  3.

  Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

  39

  3.48

  4.

  Добив на въглища

  05

  2.18

  5.

  Производство на основни метали

  24

  2.12

  6.

  Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

  38

  1.65

  7.

  Строителство на съоръжения

  42

  1.64

  8.

  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

  16

  1.61

  9.

  Сухопътен транспорт

  49

  1.55

  10.

  Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

  33

  1.53

  11.

  Пощенски и куриерски дейности

  53

  1.50

  12.

  Спомагателни дейности в добива

  09

  1.39

  13.

  Специализирани строителни дейности

  43

  1.37

  14.

  Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

  52

  1.33

  15.

  Горско стопанство

  02

  1.28

  16.

  Строителство на сгради

  41

  1.25

  17.

  Събиране, пречистване и доставяне на води

  36

  1.15

  18.

  Артистична и творческа дейност

  90

  1.14

  19.

  Производство на тютюневи изделия

  12

  1.14

  20.

  Производство на метални изделия, без машини и оборудване

  25

  1.14

  21.

  Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

  81

  1.11

  22.

  Производство на изделия от други неметални минерални суровини

  23

  1.03

  23.

  Производство на изделия от каучук и пластмаси

  22

  1.00

  24.

  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

  35

  0.96

  25.

  Производство на превозни средства, без автомобили

  30

  0.94

  26.

  Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

  37

  0.92

  27.

  Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

  13

  0.89

  28.

  Производство на електрически съоръжения

  27

  0.88

  29.

  Добив на неметални материали и суровини

  08

  0.82

  30.

  Въздушен транспорт

  51

  0.79

  31.

  Производство на лекарствени вещества и продукти

  21

  0.75

  32.

  Производство на мебели

  31

  0.75

  33.

  Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

  28

  0.73

  34.

  Дейности на екстериториални организации и служби

  99

  0.72

  35.

  Производство, некласифицирано другаде

  32

  0.67

  36.

  Производство на химични продукти

  20

  0.63

  Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.