Защита на работниците от химикали, причиняващи рак - трето споразумение

Protecting workers against cancer-causing chemicals: Commissioner Thyssen welcomes third agreement between EU institutions. European Commission - Employment, Social Affairs Inclusion: Protecting workers against cancer-causing chemicals: third agreement between EU institution

Защита на работниците от химикали, причиняващи рак - трето споразумение

2019-01-29

Европейскиятпарламент, Съветът и Комисията постигнаха временно споразумение относно третотопредложение на Комисията за разширяване на списъка на признатите химикали,причиняващи рак, на работното място.

С това споразумение 5 допълнителни химикали, причиняващирак, ще бъдат обхванати от Директивата за  канцерогении мутагени .

         Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията итрудовата мобилност Мариан Тисен приветства споразумението със следнотоизявление:  

„Чрез три последователни актуализации на Директивата заканцерогените и мутагените, ние предприехме фундаментална стъпка в защитата наевропейските работници от най-големия мълчалив убиец на работното място: рак.Това ще спомогне за създаването на по-здравословни и по-безопасни работниместа, което е основен принцип на европейскиястълб на социалните права , като например ще гарантира по-добра защитана работниците в никел-кадмиевите работници. производство на батерии, топене нацинк и мед, лаборатории, електроника, погребални и балсамиращи, строителни,здравни, пластмасови и рециклиращи сектори. В същото време, яснитеи прости правила за здравето и безопасността на тези 5 химикали ще бъдат отполза за бизнеса в нашия вътрешен пазар. Особено внимание се обръща наподпомагането на малките и микропредприятията да спазват новите правила.

Днешното споразумение още веднъж потвърждава силнияангажимент на всички участници към Европейския стълб на социалнитеправа. Изказвам благодарност на докладчика Laura Agea и на докладчиците всянка от името на Европейския парламент и на румънското председателство инеговите предшественици от името на Съвета. Сега това споразумение следвада бъде бързо потвърдено, за да се гарантира, че новите правила са въведени заевропейските избори през май 2019 г. "

Следващи стъпки

Споразумението ще бъде представено на Комитета напостоянните представители на Съвета (Корепер) за одобрение. След катопостоянните представители на държавите-членки потвърдят споразумението, то щебъде предмет на окончателно гласуване в пленарната зала на Европейскияпарламент.

Свързани връзки